De tewerkstelling van personen met een handicap in het gewestelijke openbare ambt

08/08/2019 

talent.brussels omvat meerdere diensten, waaronder de Gewestelijke coördinatie diversiteit, die de overheidsinstellingen van het Gewest moet begeleiden bij de uitvoering van het diversiteitsbeleid dat de Regering en het gewestelijke diversiteitscomité hebben opgesteld.

Deze opdracht van ondersteuning van de diversiteitsmanagers in een ontvankelijke omgeving wordt uitgevoerd op verschillende niveaus. Er worden uitwisselingsmomenten georganiseerd en opvolgingstools ontwikkeld. Eén van die tools is de evaluatie van de impact van de diversiteitsplannen, waarmee een stand van zaken over de middelen en de verwezenlijkingen van de gewestelijke instellingen kan worden opgemaakt en verbetermogelijkheden voor elk van de plannen kunnen worden uitgewerkt.

Dankzij deze monitoring kwam bijvoorbeeld de ondervertegenwoordiging van personen met een handicap in het gewestelijke openbare ambt aan het licht.

De tewerkstelling van personen met een handicap vormt namelijk een van de prioriteiten van het gewestelijke diversiteitsbeleid. De gewestelijke overheidsinstellingen worden immers geacht minstens 2% personen met een handicap in hun personeelsbestand te hebben. De meeste gewestelijke overheidsinstellingen hebben deze doelstelling echter nog lang niet bereikt, aangezien hun percentages ter zake schommelen tussen 0,5% en 1%.

De weg van de diversiteitsmanagers van het Gewest is immers bezaaid met obstakels. Eerste is de arbeidstijd die ze aan hun opdrachten kunnen besteden vaak beperkt. Bovendien zijn procedures voor een redelijke aanpassing van de werkplek in sommige diensten en beroepen moeilijk toe te passen. 

Er werden al meerdere acties ondernomen om deze gebreken te verhelpen: de oprichting van het gewestelijke platform voor personen met een handicap, de mogelijkheid om specifieke functies te creëren die uitsluitend bestemd zijn voor personen met een handicap of de start van een nieuw partnerschap met een organisatie die personen met een handicap bijstaat. De Gewestelijke coördinatie diversiteit  is echter continu op zoek naar nieuwe oplossingen. Onlangs heeft ze een brochure opgesteld voor alle gewestelijke instellingen over tewerkstelling van personen met een handicap, die aan alle diversiteitsmanagers en HR-diensten werd bezorgd. Ze heeft ook binnen de HR-dienst van elke instelling een referentiepersoon inzake handicap aangesteld.

Dit is een werk van kwaliteit dat de gewestelijke verantwoordelijke inzake diversiteit uitvoert in samenwerking met onze gewestelijke partners en met de steun van onze verschillende diensten.

 

Op naar een divers en verenigd Gewest.