Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren

23/07/2020 

Op 15 juli wordt jaarlijks de Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren gevierd. Dit jaar zal dat gezien de huidige crisissituatie in een heel uitzonderlijke context gebeuren. Sinds februari 2020 is de jeugdwerkloosheid volgens de Internationale Arbeidsorganisatie fors gestegen. Bijgevolg komt ook het ontwikkelen van vaardigheden in het gedrang. Daarom is het belangrijk jongeren opportuniteiten te bieden om zich te vormen en hun kans op werk te vergroten. Het Brussels Gewest zet zich volledig in voor deze doelstelling.

Daar waar werkzoekende jongeren vaak worden afgewezen vanwege een gebrek aan ervaring, richt het Brussels Gewest zich in zijn selectieprocedures meer op vaardigheden. Ervaring wordt niet altijd vereist, omdat we ervan uitgaan dat bepaalde kennis kan worden opgedaan na de indiensttreding.

Bij het gewest hechten we belang aan vijf kerncompetenties die elke werknemer geacht wordt te bezitten: in team werken, servicegericht handelen, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen en objectieven behalen.

Afhankelijk van het vereiste opleidingsniveau en de functie kunnen er nog andere competenties nodig zijn. Wanneer een job je interesseert, lees dan goed de vacature zodat je weet welke vaardigheden er van je worden verwacht. Aan de hand van tests kan je op een objectieve manier bewijzen dat je over de nodige kwaliteiten beschikt om de functie uit te oefenen. Eens je in dienst treedt bij een Brusselse instelling, is er ook altijd de mogelijkheid je vaardigheden te blijven ontwikkelen via een uitgebreid opleidingsaanbod.

Een andere wijze om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden is het aanbieden van startbaanovereenkomsten en stages. In het eerste geval krijgen pas afgestudeerden onder de 26 jaar de mogelijkheid om een jaar lang een eerste echte werkervaring op te doen. In het tweede geval krijgen laatstejaars de kans om via een stage hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten.

Een van onze stagiaires vertelt ons over haar ervaring:

Hoe ben je bij talent.brussels terecht gekomen?

Ik ben in het tweede jaar van mijn masteropleiding Human Resources Management aan de ULB bij talent.brussels terechtgekomen. We moesten in groepjes van twee of drie studenten een consultatieopdracht uitvoeren binnen een privé-onderneming of een publieke organisatie. Onze keuze viel meteen op de publieke sector omdat we daar na onze studie wilden werken.

Waaruit bestond je takenpakket en wat heb je hieruit kunnen bijleren?

Onze consultatieopdracht bestond uit het vaststellen van een probleem en het bieden van oplossingen. Om dit te kunnen doen, moesten we interviews afnemen met verschillende actoren. Vervolgens moesten we de interviews uitschrijven en de gegevens analyseren. We hebben ook deelgenomen aan verschillende vergaderingen van de gewestelijke diversiteitscommissie. Deze stage leerde me mijn tijd en werk beter te organiseren, veel informatie te verwerken en synthetiseren, interviews af te nemen en in team te werken. Al deze vaardigheden zijn zeer nuttig in mijn huidige job.

Wat was je grootste uitdaging?

Onze grootste uitdaging was om het werk in vrij korte tijd af te ronden. We werden geconfronteerd met een complex onderwerp en moesten veel informatie zeer snel verwerken.

Waarom denk jij dat het Brussels Gewest een goede eerste werkgever is voor een pas afgestudeerde?

Werken voor de overheid is vooral in dienst staan van de burger en dus een mensgerichte job uitoefenen. De Brusselse overheidssector staat ook voor veel werkgelegenheidskansen, flexibele werktijden, een zeer aantrekkelijk loon, 35 jaarlijkse vakantiedagen en een goed evenwicht tussen werk en privéleven.

Heb je nog tips voor jongeren die geïnteresseerd zijn om bij de Brusselse overheid stage te lopen of te werken?

Naar mijn mening is het belangrijkste dat je je goed voorbereidt op je interviews en dat je jezelf blijft.

Wil je net als onze voormalige stagiaire een boeiende eerste werkervaring opdoen, waarin je je vaardigheden blijft ontwikkelen?

 

Vind al onze jobaanbiedingen op www.talent.brussels.