Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling

21/05/2020 

Wist je dat Brussel met zijn 183 nationaliteiten de meest kosmopolitische stad van Europa is? Reden genoeg dus om de Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling te vieren, die op 21 mei plaatsvindt.

Een dergelijke smeltkroes van verschillende culturen bij elkaar vraagt een inclusief beleid dat de nadruk legt op verdraagzaamheid, dialoog en verbinding tussen de burgers. In een ideale wereld geniet iedereen een gelijke behandeling. Helaas worden slachtoffers van discriminatie op vele aspecten in hun leven belemmerd: opleiding, werk, huisvesting, ontspanning, gezondheidszorg, enz. Uit cijfers van Unia blijkt dat in het bijzonder de arbeidsmarkt door deze ongelijkheid wordt getroffen.

Het socio-economische monitoringsrapport 2019 van Unia geeft weer dat een vreemde origine een hinderpaal blijft vormen in de zoektocht naar werk. Zelfs het bezit van een diploma biedt geen bescherming tegen discriminatie bij aanwervingen. Het feit dat personen met een andere achtergrond uit de boot vallen, ondermijnt hun individuele ontwikkeling.

Er is nog een lange weg af te leggen naar socio-economische gelijkheid, maar met het gewestelijke actieplan tegen racisme en discriminatie beoogt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de nodige initiatieven op te zetten om dat te bereiken. Enkele concrete acties zijn onder andere het voeren van sensibiliseringscampagnes, de oprichting van een gewestelijk adviesplatform tegen racisme, de aanduiding van diversiteitsmanagers in alle instellingen, de uitwisseling van goede praktijken tussen de besturen, het investeren in relevante opleidingen (in het bijzonder voor het rekruteringspersoneel), het ondersteunen van maatschappelijke middenveldprojecten tegen racisme en discriminatie, het invoeren van een gelijkenkansentest in alle procedures, enz.

Met deze maatregelen wensen we rekening te houden met alle talenten die mee kunnen helpen bouwen aan een rechtvaardiger, meer egalitair en meer solidair Brussels Gewest voor al zijn inwoners.

Meer info over het gewestelijke actieplan tegen racisme en discriminatie vind je hier.