ONZE DIENSTEN

talent.brussels bestaat momenteel uit 9 diensten die complementaire missies verzorgen.

Dienst Selectie:

De dienst Selecties organiseert de statutaire selectieproeven voor de Brusselse overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut, in samenwerking met Selor en de betrokken organismen. De dienst is belast met de behoefteanalyse van de begunstigde, de organisatie van de schriftelijk en mondelinge tests, het voorzitterschap van de jury's en beheert de organisatorische aspecten van de dossiers. De dienst werkt nauw samen met de HR-teams van de betrokken organismen.


Dienst Mandaten:

Het secretariaat van de mandaten organiseert de selectie en de evaluatie van de top managers in de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut en bouwt een kenniscentrum inzake de mandaten uit dat advies kan verstrekken over dit onderwerp aan alle betrokken partijen.


Juridische dienst:

De juridische dienst verleent juridische ondersteuning aan de personeelsleden van talent.brussels en aan de gewestelijke partners.

De belangrijkste opdracht van de juridische dienst is het verstrekken van juridisch advies en het opvolgen van juridische geschillen binnen het eigen bevoegdheidsgebied  Bovendien werkt de dienst de statuten van de ambtenaren en contractuelen van de gewestelijke overheidsdienst uit en hij volgt ze op. De dienst vervult ook andere transversale opdrachten en biedt zodoende een ondersteuning aan het gewestelijke beleid inzake de kwaliteit van de dienstverlening en het beheer van klachten en hij neemt het secretariaat van de gewestelijke kamer van beroep waar. 

Contact : jur@talent.brussels

Gewestelijke coördinatie diversiteit:

Het gewestelijk coördinatiecomité diversiteit  beoogt de bevordering van het diversiteitsbeleid in de overheidsorganismen van het gewest. Het comité zorgt ervoor dat de verschillende organismen hun praktijken inzake diversiteit kunnen uitwisselen. Het speelt een faciliterende rol, treedt op als tussenpersoon en biedt ondersteuning aan de diversiteitsmanagers. Het comité creëert, exploiteert en zorgt voor een opvolging van de monitoringtools die toelaten een stand van zaken op te maken over de middelen en de verwezenlijkingen van de gewestelijke organismen op het vlak van diversiteit. Het comité beheert bovendien de diversiteitssubsidies die aan deze organismen worden toegekend.

Observatorium Tewerkstelling Openbaar Ambt:

Het Observatorium Tewerkstelling Openbaar Ambt levert aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering informatie over de situatie en de staat van de tewerkstelling van de overheidsorganismen van het gewest om met name haar beleid inzake diversiteit, openbaar ambt en gelijke kansen te ondersteunen. Dit observatorium voert ook thematische analyses uit (bijvoorbeeld over de lokalisatie van de personeelsleden) en schetst de evolutie en blijvende eigenschappen van de tewerkstelling in het gewestelijke openbaar ambt (evolutie van het personeelsbestand, opleidingsniveau, contracten...).

Dienst HR Research & Development:

De dienst HR Research and Development is belast met innoverende HR-projecten ter ondersteuning van een samenhangende gewestelijke dynamiek:

  • organiseren van bepaalde transversale opleidingen voor de medewerkers van de gewestelijke organismen (bv: voorbereiden op examens voor toegang tot een hoger niveau, enz.)

  • een rechtvaardige toegang verzekeren tot het openbaar ambt voor personen wier schoolloopbaan niet het klassieke pad heeft gevolgd, via instapkaarten, validatie van verworven competenties, certificeringen, enz.

  • Uiteenlopende HR-projecten ontwikkelen.

De bedoeling is het ontwikkelen van een gecentraliseerd kwaliteitsvol aanbod aan de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via een participatief projectbeheer, waarbij een antwoord wordt geboden op concrete maatschappelijke problemen waarmee de Brusselaars te kampen hebben.

 

Dienst communicatie:

De dienst Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie van talent.brussels. Op gewestelijk niveau draagt de dienst communicatie bij aan het uitwerken en verspreiden van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een voorbeeldige en aantrekkelijke werkgever, met name via:

  • de coördinatie van de deelname van de gewestelijke openbare entiteiten aan het Irisfeest.

  • het uitwerken van een gewestelijke employer branding.

  • het beheer en de ontwikkeling van het portaal www.publicjobs.brussels, dat alle werk- en stageaanbiedingen centraliseert van de Brusselse openbare sector.

  • deelname aan jobbeurzen, Jobdays...

Contact : com@talent.brussels

Dienst Hulp en ondersteuning:

De dienst Hulp en Ondersteuning bundelt de transversale diensten van talent.brussels. De dienst biedt een functionele en operationele ondersteuning aan de medewerkers van talent.brussels alsook advies inzake uiteenlopende materies: human resources, financiën en begroting, informatica, secretariaat en logistiek.

Contact : rh-hr@talent.brussels