Coronavirus COVID-19 : FAQ

Last update : 07-04-20 

Ik of iemand uit mijn directe omgeving komt terug uit een Covid-19 risicozone, wat moet ik doen?

Bel naar uw huisarts en vertel hem over de reis en uw symptomen. Ga niet naar een wachtzaal of naar spoed. Voor personeelsleden die geen symptomen vertonen, voorziet de omzendbrief van de Regering niet in specifieke preventiemaatregelen. Uw werkgever kan u wel aanbevelen om vanop afstand te werken zodra u terugkeert.

 

Ik beschik niet over de mogelijkheid om aan telewerken te doen maar gezien mijn functie, kan ik wel twee of drie dagen per week vanop afstand werken. Kan ik de uitzonderlijke toelating krijgen om deze beperking niet te volgen?

Ja, indien u binnen uw functie vanop afstand kan werken en om de verdere verspreiding van het virus te vermijden, kan u toegelaten worden om het quorum telewerk dat u is toegewezen te overschrijden, maar de procedure voor het verkrijgen van deze toelating wordt behouden. Deze beslissing wordt genomen door uw bestuurders (DG, DGA bijvoorbeeld) en uw functionele chef zal steeds zijn akkoord moeten geven. Deze maatregel wordt ten zeerste aangeraden.

Deze beslissing van uw bestuurders kan ook simpelweg een dienstnota zijn.

 

Mijn functie komt niet in aanmerking voor telewerken, wat moet ik doen?

U moet op voorhand de toelating aanvragen en verkrijgen van uw functionele chef om thuis te mogen blijven. Deze dient ervoor te zorgen dat de dienstverlening steeds verzekerd is en kan, indien nodig, voor gegronde redenen, de werknemers in kwestie op kantoor vorderen.

U moet niettemin steeds beschikbaar zijn tijdens de werkuren.

In de praktijk gaat het om een dienstvrijstelling  met behoud van wedde.

 

Kan het dat ik word gevorderd om mijn functie uit te oefenen?

Ja, de mensen die een essentiële en noodzakelijke functie uitoefenen voor de burgers en de Staat kunnen worden gevorderd door de instantie aangeduid door de wet.

 

Ik ben aanwezig op het werk en ik voel “griepsymptomen”, wat moet ik doen?

Dit geval is enkel van toepassing wanneer de aanwezigheid op de werkplaats werd gevorderd door uw instelling.  Gelieve te noteren dat er werd gevraagd aan de werkgever om de flexibele uurroosters van de werknemers waarvan de aanwezigheid op kantoor vereist is, tijdelijk te verbreden 's morgens (7u-10u) en 's avonds (15u-18u), om zo verplaatsingen tijdens het piekuur te vermijden.

Waarschuw zo snel mogelijk uw functionele chef ende  dienst HR , die u zal toelaten om de werkplek te verlaten om naar huis te gaan of medische zorg op te zoeken.  De dag waarop u het werk hebt verlaten wegens ziekte wordt beschouwd als een gepresteerde dag: een medisch certificaat is niet nodig voor die dag en geen enkele ziektedag zal in rekening worden gebracht.

Indien uw arts u meerdere ziektedagen voorschrijft, gelieve het attest op te sturen naar het bevoegde medisch controleorgaan en uw functionele chef en de dienst HR  hierover te informeren (voorziene duur, adres van verblijf, toestemming om het huis te verlaten of niet).

Ik ben thuis en voel “griepsymptomen”, wat moet ik doen?

Informeer op tijd uw functionele chef en dienst HR , volgens de normale akkoorden die steeds van toepassing zijn voor het doorgeven van een ziekte. De volgende informatie moet medegedeeld worden:  voorziene tijd van uw ziekteverlof, adres van verblijf, toestemming om het huis te verlaten of niet. Stuur het attest naar het bevoegd medisch controleorgaan.

 

Eén van mijn collega's vertoont “griepsymptomen”, wat moet ik doen?

Volg de praktische hygiënevoorschriften die je vindt op www.info-coronavirus.be en op www.sciensano.be. Op die manier beperk je het risico op besmetting. Indien u zwanger bent, gelieve de arbeidsgeneesheer te raadplegen om te zien of specifieke maatregelen dienen te worden genomen om elk risico op de werkplek te vermijden.

 

Een familielid vertoont Covid-10 symptomen, wat moet ik doen?

Volg de praktische hygiënevoorschriften die je vindt op www.info-coronavirus.be en op www.sciensano.be. Op die manier beperk je het risico op besmetting.

U kan wel verlof nemen om te zorgen voor uw zieke familieleden:

  • Jaarlijks verlof, mits toestemming van uw functioneel chef;

  • (Uitzonderlijk) jaarlijks verlof na voorlegging van een medisch attest aan uw functioneel chef die aantoont dat uw aanwezigheid thuis noodzakelijk is om te zorgen voor het zieke familielid (binnen de beperkingen van het jaarlijks verlof, maximum 4 dagen + 2 dagen par jaar);

  • Verlof voor dringende familiale redenen (maximum 45 werkdagen per jaar, zonder vergoeding, verlof voorzien voor statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden onder het VWS en ION statuut van 2018);

  • Profylactisch verlof (bezoldigd, voor niet-zieke statutaire en contractuele personeelsleden), onder bepaalde voorwaarden:

  • Uw echtgeno(o)t(e) of uw levenspartners of een familielid die onder hetzelfde dak als u woont heeft een ziekte waarvan de geneesheer de ernst en de hoge besmettelijkheid heeft vastgesteld;

  • U moet vragen aan uw huisarts om het dienstehoofd van het medisch centrum van de controledienst van de Administratieve Gezondheidsdienst waaronder u valt te contacteren om samen overeen te komen welke preventieve maatregelen het meest aangepast zijn, met inbegrip van chemoprophylaxe en profylactisch verlof.

U kan, uiteraard, ook uw telewerkdagen opnemen.

 

Om afwezigheden op te vangen en ervoor te zorgen dat de openbare diensten niet worden onderbroken, kan ik op vrijwillige basis tijdelijk een andere functie uitoefenen dan de functie die ik normaal gezien uitoefen? (Bvb.: een jurist die aan het onthaalloket werkt)

Het statuut voorziet deze hypothese niet maar rekening houdend met het vrijwillige karakter en het belang om de continuïteit van de dienst te garanderen, is dit mogelijk.

 

Is een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) nodig?

Ja, u vindt alle nuttige informatie omtrent het opmaken van een bedrijfscontinuïteitsplan op de pagina https://www.talent.brussels/fr-hr-info-coronavirus-5 rubrieken “Gids om een bedrijfscontinuïteitsplan op te maken” en “Implementatie van een bedrijfscontinuïteitsplan: checklist”.