Coronavirus COVID-19 : FAQ

Last update : 04-06-20 

talent.brussels heeft een lijst voor u opgesteld met de veelgestelde vragen van uw medewerkers en de antwoorden die daarop kunnen worden gegeven. Om het makkelijker te maken voor u, zijn deze vragen en antwoorden zo geschreven dat ze rechtstreeks op uw intranet kunnen worden geplaatst.

Ik of iemand uit mijn directe omgeving komt terug uit een Covid-19 risicozone, wat moet ik doen?

Bel naar uw huisarts en vertel hem over de reis en uw symptomen. Ga niet naar een wachtzaal of naar spoed. Voor personeelsleden die geen symptomen vertonen, voorziet de omzendbrief van de Regering niet in specifieke preventiemaatregelen. Uw werkgever kan u wel aanbevelen om vanop afstand te werken zodra u terugkeert.

 

Ik beschik niet over de mogelijkheid om aan telewerken te doen maar gezien mijn functie, kan ik wel twee of drie dagen per week vanop afstand werken. Kan ik de uitzonderlijke toelating krijgen om deze beperking niet te volgen?

Ja, indien u binnen uw functie vanop afstand kan werken en om de verdere verspreiding van het virus te vermijden, kan u toegelaten worden om het quorum telewerk dat u is toegewezen te overschrijden, maar de procedure voor het verkrijgen van deze toelating wordt behouden. Deze beslissing wordt genomen door uw bestuurders (DG, DGA bijvoorbeeld) en uw functionele chef zal steeds zijn akkoord moeten geven. Deze maatregel wordt ten zeerste aangeraden.

Deze beslissing van uw bestuurders kan ook simpelweg een dienstnota zijn.

Mijn functie komt niet in aanmerking voor telewerken, wat moet ik doen?

U moet op voorhand de toelating aanvragen en verkrijgen van uw functionele chef om thuis te mogen blijven. Deze dient ervoor te zorgen dat de dienstverlening steeds verzekerd is en kan, indien nodig, voor gegronde redenen, de werknemers in kwestie op kantoor vorderen.

U dient niettemin steeds beschikbaar te zijn tijdens de werkuren.

Ik ben stagiair. Heeft de dienstvrijstelling een impact op mijn stage ?

Dat is inderdaad mogelijk. Indien uw statuut voorziet dat uw stage wordt verlengd in geval van afwezigheid zodra u meer dan X dagen afwezig bent (in één of meerdere keren) wordt uw stage verlengd met dit aantal dagen. Indien dit niet wordt voorzien binnen uw statuut, kan u beroep doen op overmacht om uw stage stop te zetten mits behoud van rechten, ter hoogte van het aantal dagen dienstvrijstelling dat u wordt toegekend.

Wat betreft de ambtenaren onderworpen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018, wordt de stage verlengd in geval van een geldig gerechtvaarigde afwezigheid van meer dan 15 dagen, in één of meerdere keren (zelfs indien de stagiaire een dienstfunctie bekleedt) behalve wanneer het gaat om jaarlijkse vakantiedagen, verlofdagen, omstandigheidsverlof of verlof om te zorgen voor een zwaar ziek gezinslid of familieilid dat onder hetzelfde dak woont.

Gelieve te noteren dat, indien u tijdens uw dienstvrijstelling toch uw functie helemaal of gedeeltelijk uitoefent (of andere speciale taken die u zijn toegekend), uw stage niet zal worden verlengd, ter hoogte van het aantal gewerkte dagen.

Kan het dat ik word gevorderd om mijn functie uit te oefenen?

Ja, de mensen die een essentiële en noodzakelijke functie uitoefenen voor de burgers en de Staat kunnen worden gevorderd door de instantie aangeduid door de wet.

Ik ben aanwezig op het werk en ik voel “griepsymptomen”, wat moet ik doen?

Dit geval is enkel van toepassing wanneer de aanwezigheid op de werkplaats werd gevorderd door uw instelling.  Gelieve te noteren dat er werd gevraagd aan de werkgever om de flexibele uurroosters van de werknemers waarvan de aanwezigheid op kantoor vereist is, tijdelijk te verbreden 's morgens (7u-10u) en 's avonds (15u-18u), om zo verplaatsingen tijdens het piekuur te vermijden.

Waarschuw zo snel mogelijk uw functionele chef ende  dienst HR , die u zal toelaten om de werkplek te verlaten om naar huis te gaan of medische zorg op te zoeken.  De dag waarop u het werk hebt verlaten wegens ziekte wordt beschouwd als een gepresteerde dag: een medisch certificaat is niet nodig voor die dag en geen enkele ziektedag zal in rekening worden gebracht.

Indien uw arts u meerdere ziektedagen voorschrijft, gelieve het attest op te sturen naar het bevoegde medisch controleorgaan en uw functionele chef en de dienst HR  hierover te informeren (voorziene duur, adres van verblijf, toestemming om het huis te verlaten of niet).

Ik ben thuis en voel “griepsymptomen”, wat moet ik doen?

Informeer op tijd uw functionele chef en dienst HR , volgens de normale akkoorden die steeds van toepassing zijn voor het doorgeven van een ziekte. De volgende informatie moet medegedeeld worden:  voorziene tijd van uw ziekteverlof, adres van verblijf, toestemming om het huis te verlaten of niet. Stuur het attest naar het bevoegd medisch controleorgaan.

Eén van mijn collega's vertoont “griepsymptomen”, wat moet ik doen?

Volg de praktische hygiënevoorschriften die je vindt op www.info-coronavirus.be en o www.sciensano.be. Op die manier beperk je het risico op besmetting. Indien u zwanger bent, gelieve de arbeidsgeneesheer te raadplegen om te zien of specifieke maatregelen dienen te worden genomen om elk risico op de werkplek te vermijden.

Een familielid vertoont Covid-19 symptomen, wat moet ik doen?

Volg de praktische hygiënevoorschriften die je vindt op www.info-coronavirus.be en op www.sciensano.be. Op die manier beperk je het risico op besmetting.

U kan wel verlof nemen om te zorgen voor uw zieke familieleden:

 • Jaarlijks verlof, mits toestemming van uw functionele chef;

 • (Uitzonderlijk) jaarlijks verlof na voorlegging van een medisch attest aan uw functioneel chef die aantoont dat uw aanwezigheid thuis noodzakelijk is om te zorgen voor het zieke familielid (binnen de beperkingen van het jaarlijks verlof, maximum 4 dagen + 2 dagen par jaar);

 • Verlof voor dringende familiale redenen (maximum 45 werkdagen per jaar, zonder vergoeding, verlof voorzien voor statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden onder het VWS en ION statuut van 2018);

 • Profylactisch verlof (bezoldigd, voor niet-zieke statutaire en contractuele personeelsleden), onder bepaalde voorwaarden:

  • Uw echtgeno(o)t(e) of uw levenspartners of een familielid die onder hetzelfde dak als u woont heeft een ziekte waarvan de geneesheer de ernst en de hoge besmettelijkheid heeft vastgesteld;

 • U moet vragen aan uw huisarts om het dienstehoofd van het medisch centrum van de controledienst van de Administratieve Gezondheidsdienst waaronder u valt te contacteren om samen overeen te komen welke preventieve maatregelen het meest aangepast zijn, met inbegrip van chemoprophylaxe en profylactisch verlof.

  • Uw echtgeno(o)t(e) of uw levenspartners of een familielid die onder hetzelfde dak als u woont heeft een ziekte waarvan de geneesheer de ernst en de hoge besmettelijkheid heeft vastgesteld;

  • U moet vragen aan uw huisarts om het dienstehoofd van het medisch centrum van de controledienst van de Administratieve Gezondheidsdienst waaronder u valt te contacteren om samen overeen te komen welke preventieve maatregelen het meest aangepast zijn, met inbegrip van chemoprophylaxe en profylactisch verlof.

U kan, uiteraard, ook uw telewerkdagen opnemen.

Ik zou graag aan vrijwilligerswerk doen tijdens mijn werkuren om zo te helpen in de sectoren die het hardst lijden onder de pandemie, is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Er bestaan twee mogelijkheden, in functie van uw situatie:

 1. Ofwel geniet u reeds van een vrijstelling van dienst omdat uw functie niet in aanmerking komt voor telewerken, en wil u graag aan vrijwillligerswerk doen tijdens uw gewoonlijke diensturen. U dient dan op voorhand toestemming te vragen aan uw leidende ambtenaren om deze activiteut uit te kunnen oefenen;

 2. Ofwel bent u werkzaam en geniet u niet van een vrijstelling van dienst. In dat geval kan u een aanvraag tot vrijstelling van dienst indienen bij de dienst van uw leidende ambtenaren om zo aan vrijwiliggerswerk te kunnen doen tijdens uw gewoonlijke diensturen. De beslissing zal worden genamen mits inachtneming  van de bestaande noden binnen de dienst.

Dit heeft geen impact op uw vergoeding: u ontvangt uw normale bezoldiging van uw werkgever. U ontvangt wel geen maaltijdcheques.

U bent onderworpen aan de wet van 3 juli 2005 inzake de rechten van de vrijwilligers (geen bezoldiging, mogelijkheid tot vergoeding van onkosten, verzekering wordt afgesloten door de instelling waarvoor u vrijwilligerswerk doet, enz.).

U mag enkel als vrijwilliger werken in één van de volgende instellingen:

 • Privaatrechtelijke organisaties met de rechtspersoonlijkheid: V.Z.W.

 • Openbare instellingen: ziekenhuizen, klinieken, mutualiteiten en OCMW's, onder andere voor het transport van zieken of van mensen met een beperkte mobiliteit;

 • Een “gestructureerde” feitelijke vereniging die een groep personen samenbrengt die samenkomen met het oog op de verwezenlijking van een doel dat belangeloos of van openbaar nut is. De term “gestructureerd” wil zeggen dat sommige legale criteria dienen nagevolgd te worden, zoals het hebben van statuten, een directe controle over de functionering, de aanwezigheid van loontrekkend personnel of een specifieke band hebben met een koepel-VZW of een feitelijke vereniging met loontrekkenden in dienst;

 • De gemeentes in het kader van sommige diensten van openbaar nut, uitgeoefend zonder winstoogmerk ten voordele van de bevolking en met een sociaal oogmerk: gemeentelijke bibliotheek, huiswerkschool, deelname van het groot publiek aan een evenement georganiseerd door de gemeente of de stad, vereniging voor senioren, enz.

 • Commerciële ondernemingen met een sociaal oogmerk, in de “profitsector”, en die de verrijking van de vennoten niet beogen of die, tenminste, geen enkel vermogensvoordeel of een zeer beperkt voordeel utgeeft. Deze worden beschouwd als zijnde zonder winstoogmerk (bijv.: de coöperatieve ondernemingen).Privaatrechtelijke organisaties met de rechtspersoonlijkheid: V.Z.W.

Is een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) nodig?

Ja, u vindt alle nuttige informatie omtrent het opmaken van een bedrijfscontinuïteitsplan op de pagina https://www.talent.brussels/fr-hr-info-coronavirus-5 rubrieken “Gids om een bedrijfscontinuïteitsplan op te maken” en “Implementatie van een bedrijfscontinuïteitsplan: checklist”.