WIE ZIJN WIJ?

talent.brussels is een Brusselse gewestelijke overheidsdienst die het Gewest moet vertegenwoordigen als publieke werkgever en een globale strategie moet uitwerken voor het Brussels openbaar ambt.

 

Het bijzondere aan talent.brussels is dat het tegelijk ten dienste staat van de andere Brusselse overheidsdiensten en van de burger die er wil werken.

Concreet betekent dit dat wij verantwoordelijk zijn voor de aanwerving van statutaire medewerkers en medewerksters, maar ook van topmanagers van overheidsdiensten en gewestelijke instellingen van openbaar nut (ION). Wij vormen dus de schakel tussen jobkandidaten en publieke werkgevers in Brussel.

Ook begeleiden wij medewerk(st)ers van het Gewest gedurende hun hele loopbaan door gezamenlijke en gedeelde oplossingen voor te stellen op het vlak van human resources en openbaar ambt.

Wij willen meewerken aan een nieuwe dynamiek, aan de ontwikkeling en de verbetering van het openbaar ambt door ondersteuning en deskundigheid te bieden voor al onze partners.

ONZE VISIE

Onze doelstelling is ambitieus: het Brussels gewestelijk openbaar ambt en de inzetbaarheid ervan opbouwen en promoten, in nauwe samenwerking met onze gewestelijke overheidspartners.

Hoe?

 • Door tegelijk de jobkandidaten en onze partners te begeleiden tijdens het hele selectieproces:

Als regionale recruiter stellen we alles in het werk om voor elke functie die we samen met onze partners willen invullen de geschikte kandidaat of kandidate te vinden.

 

 • Door deel te nemen aan de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels gewestelijk openbaar ambt:

In voortdurende samenwerking met onze partners zetten we projecten en nieuwe werkmethodes op in alle aspecten die verband houden met human resources (opleiding, diversiteit, mobiliteit, welzijn, testing, enz.) en met het statuut van de medewerkers en medewerksters.

 

 • Door een stevig en coherent merkimago te ontwikkelen voor het gewestelijk openbaar ambt:

We zetten voor de Brusselse overheidssector een gewestelijke branding op het getouw.

 


Onze visie is gebaseerd op vaste overtuigingen die op gewestelijke schaal gedeeld worden en die wij in elk van onze opdrachten trachten te laten doorschemeren:

 • Wij zijn ervan overtuigd dat ethisch en verantwoordelijk handelen een noodzaak is:

In onze relaties met burgers, met jobkandidaten en met onze partners verbinden we ons ertoe om op een transparante, zorgzame en verantwoordelijke manier te werken.

 

 • Wij geloven in onze flexibiliteit en ons vermogen tot innovatie:

Wij stimuleren collectieve intelligentie, maar ook durf, creativiteit, samenwerking en een constructieve aanpak in alle omstandigheden. We streven voortdurend naar verbetering, door voort te bouwen op onze successen en te leren van onze fouten.

 

 • Wij verdedigen het belang van een sterke en gemeenschappelijke toegevoegde waarde voor de werkgever (EVP):

Om ons als werkgever te onderscheiden, ontwikkelen en verspreiden we wat de identiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitmaakt als publieke werkgever.

ONZE VAKKENIS

talent.brussels verzekert een hele waaier van openbare dienstverlening. Sommige van onze opdrachten zijn vooral gericht op de burger, andere spitsen zich toe op onze gewestelijke partners.

 

Onze belangrijkste opdrachten zijn:

 • De aanwerving van personeel voor gewestelijke overheidsinstellingen centraliseren en organiseren, in samenwerking met Selor.

 • Zorgen voor de selectie en evaluatie van topmanagers ( = leidinggevende ambtenaren).

 • De Brusselse gewestelijke overheidssector als werkgever promoten, met name via de portaalsite www.publicjobs.brussels, die alle werk- en stageaanbiedingen van de Brusselse openbaar ambt samenbrengt.

 • Gewestelijke projecten opzetten op het gebied van HR en openbaar ambt (nieuwe aanwervingstests, certificatie en validatie van vaardigheden, welzijn, mobiliteit binnen het Gewest, transversale opleidingen, coaching en oriëntatie, aanpassingen op het einde van de loopbaan, ...)

 • Het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid coördineren; dat is het orgaan voor analyse en statistiek dat zich specifiek bezighoudt met de werkgelegenheid in de Brusselse overheidsdienst.

 • De diversiteitsstrategie binnen het Gewest coördineren.

 • Aan de gewestelijke partners juridische bijstand verlenen op bepaalde gebieden die specifiek zijn voor het openbaar ambt.

 • De kamers van beroep van het Gewest beheren; die zijn verantwoordelijk voor alle beroepsprocedures van personeelsleden van het Gewest tegen beslissingen die hen betreffen.