WETTELIJKE BEPALINGEN

Gebruiksvoorwaarden van de website van Brussel Openbaar Ambt

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de website die ter beschikking wordt gesteld door Brussel Openbaar Ambt (hierna: Talent of "wij") voor u als Gebruiker van de website.

Toegang tot de website en de informatie die de website bevat, gebeurt onder voorbehoud van de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. Door de website en de informatie die er te vinden is, te raadplegen, aanvaardt u deze Voorwaarden en verbindt u er zich toe ze na te leven. U verbindt zich er eveneens toe de website te gebruiken met inachtneming van de geldende wetten en de wettelijke en/of contractuele bepalingen.

Talent behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, en we vragen u dan ook om ze regelmatig te raadplegen.

Beschrijvingen van de doelstellingen/functies van de site

De website Talent is een instrument waarmee u zich kunt informeren, waar u nuttige documenten kunt terugvinden die betrekking hebben op onze opdrachten en u onze jobaanbiedingen kunt raadplegen.

Talent wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. U bent bijgevolg volledig aansprakelijk voor het gebruik dat u van de informatie op de website maakt. Overigens kan Talent op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor enige andere schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de onmogelijkheid de website te gebruiken om welke reden dan ook.

Wie beheert deze site?

De website wordt aangevuld door de directie Communicatie van Talent op basis van de gegevens die de verschillende administratieve eenheden van Talent verschaffen.

Talent zorgt er steeds voor dat de informatie op de website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. De website kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die erin zouden voorkomen. Wanneer een fout wordt vastgesteld, is het mogelijk en zelfs wenselijk om dit te signaleren via het contactformulier op de website of via het adres bruoa@gob.brussels.

Privacy

Talent verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens die wij in het kader van een informatieaanvraag of via het contactformulier ontvangen, worden door Talent bewaard, maar dienen enkel om de ingediende informatieaanvraag te beantwoorden.

Conform de hierboven vermelde wet hebt u het recht om de betreffende gegevens te raadplegen en zo nodig te doen corrigeren. Daartoe dient u contact op te nemen met Talent (bruoa@gob.brussels).

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden louter ter informatie tot uw beschikking gesteld. Talent controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet. De invoeging van deze links houdt geen enkele goedkeuring door Talent in van wat op die websites te vinden is. Talent kan geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Talent wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op andere sites of uit andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar de site verwijst.

Juridische teksten

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op deze website. Omdat het niet mogelijk is om de authentieke reproductie van een officieel goedgekeurde tekst te garanderen, herinneren wij eraan dat enkel teksten die werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, als referentie gelden. Te uwer informatie: u kunt deze hier raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren, maar enkel voor persoonlijk gebruik.

Talent behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze site, het logo, en op de elementen die haar visuele identiteit bepalen, op haar huisstijl, en op de informatie die erin ter beschikking wordt gesteld, met name kaarten en foto's.

We vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo's van onze partners op de website als voorbeeld worden gebruikt, met de goedkeuring van hun eigenaars. Deze kunnen beschermd zijn door eigendomsrechten. Dat betekent dat ze niet kunnen worden gebruikt zonder hun goedkeuring.

Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website zullen het voorwerp van een minnelijke schikking vormen. Bereikt men geen minnelijke schikking, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Talent behoudt zich het recht voor om zich te richten tot een andere bevoegde rechtbank, wanneer zij dat opportuun acht.