Wanneer je werkt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan investeer je in een betekenisvol project dat de bewoners en de gemeenschap helpt en ondersteunt. Je krijgt de mogelijkheid te werken in een dynamische omgeving, waar teamwork, innovatie, creativiteit, initiatief en het welzijn van elke medewerker belangrijke kernwoorden zijn!

Om onze collega’s van het Gewest te versterken zijn we momenteel op zoek naar een:

  • Adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij Net Brussel

In nauwe samenwerking met de directeur/directrice-generaal (A5) zorgt de adjunct-directeu/directricer-generaal (A4+) voor een goede werking van het agentschap en waakt hij/zij over het goede imago ervan door te streven naar kwaliteitsprestaties en een hoog niveau van samenwerking. Hij/zij vertegenwoordigt de instelling tegenover externe partners.

Naast de dagelijkse beheerstaken oefent hij/zij de bevoegdheden uit waartoe de regering de hem/haar heeft gemachtigd (besluit van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid).

De adjunct-directeur/directrice-generaal vervangt de directeur/directrice-generaal in geval van verhindering of afwezigheid, in samenwerking met de directeurs.

De adjunct-directeur/directrice-generaal ondersteunt de directeur/directrice-generaal in het kader van de volgende opdrachten:

  • loyale en correcte uitvoering van de regeringsbeslissingen;
  • vaststelling van de richtsnoeren, doelstellingen en actieplannen met het oog op de verwezenlijking van de taken die aan de Net Brussel zijn toevertrouwd overeenkomstig de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende de oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid; de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen; de verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen; het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2011 tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid; het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid van 25 maart 1999.
  • directie van Net Brussel, beheer en coördinatie van de activiteiten
  • communicatie en externe relaties.

De functie is in het Nederlandstalige en de Franstalige taalrol vacant.

Voorwaarden 

Je hebt een diploma of getuigschrift van niveau A, je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie en je geniet burgerlijke en politieke rechten. 

Daarbovenop heb je minstens negen jaar anciënniteit in een niveau A functie OF kan je minstens zes jaar leidinggevende ervaring voorleggen. 

Interesse?

Stuur je gestandaardiseerd cv aangetekend naar “talent.brussels, cel mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel” binnen de 35 dagen na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.
De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten. Op elke envelop moet “kandidatuur adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) - Net Brussel” staan. Daarnaast moet je kandidatuur ook per e-mail worden verstuurd naar mandats@talent.brussels

Voor meer informatie over de functiebeschrijving, doelstellingen, het gestandaardiseerd cv en de procedure kan je terecht op onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen