Beste partners,

Onze diensten werken elke dag samen met de Brusselse regering om de best mogelijke oplossingen te vinden voor de gevolgen van deze ongekende gezondheidscrisis op onze instellingen en onze medewerkers. Dit zijn de laatste beslissingen:

Uitstel vakantiedagen

De Brusselse regering heeft in de tweede lezing het besluit goedgekeurd betreffende het uitstel van vakantiedagen voor personeelsleden voor de jaren 2019 en 2020. Ongebruikt verlof kan automatisch als volgt worden overgedragen:

 •          De vakantiedagen van 2019 moeten worden opgenomen vóór 31 december 2021;
 •          De vakantiedagen van 2020 moeten worden opgenomen vóór 31 december 2022.

Het besluit moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We informeren u zodra het verschenen is.

Officiële publicatie van Corona-verlof

We hebben u vorige week ingelicht over het besluit op federaal niveau om een “corona-ouderschapsverlof” in te voeren.

Dit is nu officieel uitgewerkt in een koninklijk besluit van 13.05.2020 (Belgisch Staatsblad 14.05.2020, 2e editie, inwerkingtreding 01.05.2020).

De website van de RVA is hieraan aangepast en u vindt er alle praktische informatie terug over het opnemen van dit specifiek verlof. https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t9-0

Tweede verlenging van de termijnen voorzien in artikel 1 van het besluit 2020/001

De Brusselse regering heeft een nieuw besluit opgenomen dat een tweede verlenging toestaat van de termijnen voorzien in artikel 1 van het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijk Gewestelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen, die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd.

Ter herinnering dit besluit voorziet dat alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, worden opgeschort met ingang van 16 maart 2020 voor een periode van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden door een besluit.

De aktes en beslissingen die tijdens deze schorsingsperiode zijn genomen, zijn volledig geldig.

De verlenging van alle termijnen op basis van artikel 1 is niet van toepassing op de selectieprocedures voor personeelsleden van de gewestelijke overheidsinstellingen van Brussel en van organisaties van openbaar nut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze juridische dienst blijft ter beschikking indien u verduidelijking wenst: jur@talent.brussels

Deze communicatie, evenals alle informatie met betrekking tot Covid-19 en de impact ervan op onze instellingen, is beschikbaar op onze website.

Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen en medewerking.


Beste partners,​

De Covid-19-crisis dwingt ons om onze werkwijze te herzien en om ons elke dag aan te passen. Om onze procedure te verzekeren, willen we bepaalde punten verduidelijken :​

Vrijwilligerswerk

Het Besluit Vrijwilligerswerk is opgenomen omdat sommige instellingen hun teams snel moeten kunnen versterken om het hoofd te kunnen bieden aan deze crisis. Dit staat onze medewerkers toe om de instellingen te helpen die dringend hulp nodig hebben.​

Ter herinnering : het personeelslid kan alleen in volgende organisaties vrijwilligerswerk verrichten :

 • Privaatrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid: VZW’s ;
 • Publieke organisaties : ziekenhuizen, mutualiteiten, OCMW’s, meer bepaald voor het vervoer van zieken of personen met beperkte mobiliteit ;
 • “Gestructureerde” feitelijke verenigingen, die personen samenbrengen die een onbaatzuchtig of openbaar doel nastreven. Onder “gestructureerd” verstaan we enkele juridische criteria zoals het hebben van statuten, een directe controle over de werking ervan, loontrekkenden in dienst hebben of een specifieke link hebben met een koepel VZW of een vereniging die loontrekkend personeel bezit ;
 • De gemeenten in het kader van sommige diensten van openbaar nut, uitgeoefend zonder winst ten voordele van de bevolking, voor sociale doeleinden : gemeentelijke bibliotheek, huiswerkhulp, deelname aan een evenement georganiseerd door de gemeente of de stad, seniorenvereniging, enz.
 • Commerciële bedrijven met een sociaal doeleinde, in de handelssector, die niet toegewijd zijn aan de verrijking van hun partners, of, die ten minste geen enkele vermogensuitkering of een beperkte uitkering uitreiken. Ze worden beschouwd als non-profit (bv. Coöperatieve vennootschappen).
 • Openbare diensten en ION van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De medewerkers die hun hulp willen bieden aan één van deze organisaties kunnen een dienstvrijstelling genieten. Deze dienstvrijstelling wordt toegekend door de leidende ambtenaren, overeenkomstig artikel 165 van het statuut 2018 GOB en artikel 158 van het statuut 2018 ION.

Graag vestigen we uw aandacht op het feit dat de Regering vraagt aan de leidende ambtenaren om een rapport op te stellen betreffende deze vrijstellingen aan de Minister van Openbaar Ambt binnen de twee maanden na het opheffen van de afzonderingsmaatregelen.​​

Besluiten “schorsing” en evaluatiegesprekken, functiegesprekken en stagegesprekken

We vestigen de aandacht op het feit dat de besluiten “schorsing” alleen dienen om de termijnen op te schorten voor procedures met betrekking tot de burgerlijke dienstverlening. Op niveau van uw HR-procedures vertaalt dit zich als volgt:​

Evaluatie- of stagegesprek

Personeelslid in telewerk : het is mogelijk deze gesprekken te voeren via videoconferentie (Skype, Teams, enz.) voor zover voldaan wordt aan alle voorwaarden van een evaluatiegesprek. Men moet ook letten op de voorschriften van artikel 142 (statuut GOB) of 135 (statuut ION): De evaluator moet rekening houden met onvoorziene of onafhankelijke omstandigheden die het onmogelijk hebben gemaakt om de doelstellingen volledig of gedeeltelijk te bereiken.

Medewerker met dienstvrijstelling : De gesprekken worden uitgesteld tot de medewerker weer in dienstactiviteit is.

Functiegesprekken

Personeelslid in telewerk : het is mogelijk deze gesprekken te voeren via videoconferentie (Skype, Teams, enz.) voor zover voldaan wordt aan alle voorwaarden van een functiegesprek.
Medewerker met dienstvrijstelling : De gesprekken worden uitgesteld tot de medewerker weer in dienstactiviteit is.​

Eindevaluatie stage en de termijn

Personeelslid in telewerk : het is mogelijk deze gesprekken te voeren via videoconferentie (Skype, Teams, enz.) voor zover voldaan wordt aan alle voorwaarden van een eindevaluatie van de stage.
Medewerker met dienstvrijstelling : De gesprekken worden uitgesteld op basis van artikel 50 (statuut GOB) of 43 (Statuut ION) tot de medewerker weer in dienstactiviteit is. Indien het statuut deze mogelijkheid niet voorziet, dan kan men overmacht toepassen om de stage te verlengen.

Evaluatieperiode

De evaluatieperiode wordt niet verlengd voor personeelsleden. De gesprekken worden, indien van toepassing, uitgesteld wegens overmacht.

In geval van twijfel, kan u onze juridische dienst raadplegen via volgend adres: jur@talent.brussels.

Ouderschapsverlof Covid-19

Op 2 mei 2020 heeft de federale Ministerraad het “corona-ouderschapsverlof” goedgekeurd.

Dit specifieke verlof kan gebruikt worden tussen 01/05/2020 en 30/06/2020 door werknemers die ouder zijn van een kind jonger dan 12 jaar of een kind met een handicap. Alle personeelsleden, zowel contractueel als statutair, mogen dit ouderschapsverlof opnemen, op voorwaarde dat ze minstens één maand in dienst zijn en het akkoord hebben van hun werkgever.​

Enkele bijzondere kenmerken van dit bijzonder verlof :

 • Het is een deeltijds verlof. De medewerkers kunnen dus niet volledig afwezig zijn, maar kunnen beslissen hun arbeidsprestaties met 1/5e of halftijds te verminderen.
 • Ouderschapsverlof opgenomen in deze periode wordt niet afgetrokken van het krediet van gewoon ouderschapsverlof. Het gaat om extra verlof.
 • Dit specifieke verlof wordt vergoed door de RVA. Het heeft een bruto-uitkering die 25% hoger is dan de uitkering voor gewoon ouderschapsverlof.
 • De aanvraagprocedure is korter dan de procedure voor het gewoon ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen op voorhand verwittigen. Een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.
 • Het verlof kan worden opgenomen met terugwerkende kracht vanaf 01/05/2020.

U zal alle informatie in verband met het corona ouderschapsverlof (infoblad, formulier, enz.) terugvinden op: www.rva.be.  

We hopen dat deze informatie u toelaat de verschillende situaties op een serenere manier te beheren.​

Ten slotte wil ik u eraan herinneren dat alle informatie met betrekking tot de gevolgen van COVID-19 op onze organisaties te vinden is op deze website: https://www.talent.brussels/nl-hr-info-coronavirus-1

Bedankt voor uw waardevolle samenwerking en uw solidariteit in deze ingewikkelde periode voor het geheel van onze instellingen en onze teams.


Beste partners,

Na de verlenging van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 27/03, worden de selectietesten (pc-proeven, schriftelijke proeven, interviews) van Selor opgeschort en dit tot en met 3 mei 2020.

Kandidaten die reeds ingeschreven zijn in een testsessie worden uitgeschreven en persoonlijk geïnformeerd door Selor.​

Waarom verlengen we de annulatie van de testen tot 3 mei ?

Als we net voor 19 april groen licht zouden krijgen om terug op te starten, dan heeft Selor enkele dagen nodig om de verschillende testen in te plannen, de uitnodigen te versturen en om ervoor te zorgen dat we de kandidaten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen.​

We blijven de situatie, die dag per dag evolueert, op de voet opvolgen en houden jullie verder op de hoogte.​

Wij danken jullie voor jullie waardevolle samenwerking.


Beste partners,​

We volgen de situatie rond COVID-19 nauw op en houden u op de hoogte van de laatste nuttige informatie naar aanleiding van de regeringsbesluiten van 12 en 13 maart 2020.

Selor sluit haar zalen en schort al haar activiteiten (selecties, taaltesten etc.) op tot 3 april. De door talent.brussels georganiseerde selecties (testen en interviews) worden bijgevolg eveneens tot die datum opgeschort. Zodra de consulenten van talent.brussels opnieuw zalen kunnen reserveren, zullen ze individueel contact met jullie opnemen om een nieuwe SLA en nieuwe data voor de door deze crisis getroffen selecties vast te leggen. Aangezien Selor op dit moment geen zaalreservaties aanvaardt, kunnen wij u helaas niet meegeven wanneer de nieuwe SLA’s zullen worden opgesteld.  Onze consulenten zullen ook de juryleden contacteren van de selecties die tijdelijk worden uitgesteld. Alle kandidaten die solliciteerden en waarvan de procedure tijdelijk stilligt, worden allemaal door Selor gecontacteerd. Er wordt daarvoor geen communicatie van u verwacht.​

We verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze maatregelen met zich meebrengen en we hopen zo spoedig mogelijk onze dienstverlening te kunnen hervatten.  We houden u daarvan verder op de hoogte.​

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het selectieteam: selection@talent.brussels

Wij danken u voor uw waardevolle medewerking.


Om u te helpen te communiceren met uw agenten hebben we een standaard e-mail opgesteld met de belangrijkste informatie en instructies die naar hen kunnen worden gestuurd.

“Beste collega,

Wij bezorgen je de nodige informatie en de eventuele maatregelen die moeten worden genomen:

1. Algemene regel:

Als je niet ziek bent, blijf je zoals gewoonlijk naar het werk komen of je vraagt je functionele chef om te telewerken.

2. Je voelt je grieperig op het werk:

 • Breng je functionele chef en de hr-dienst op de hoogte
 • Dag 1 = een normale gepresteerde werkdag, geen attest nodig
 • Schrijft de huisarts een attest voor? Stuur het document naar de bevoegde instelling, je functionele chef en de hr-dienst.

3. Je voelt je thuis griepering:

 • Breng de hr-dienst en je functionele chef op de hoogte (duur van het attest, toelating de woonst te verlaten,…)
 • Stuur het attest naar de bevoegde instelling

4. Een naaste of een familielid heeft de griep:

 • Volg de praktische adviezen die reeds op de bovengenoemde sites zijn gegeven.
 • Je kan wettelijk verlof aanvragen om voor je zieke familieleden te zorgen :
  • jaarlijks verlof, met de toestemming van uw functionele chef;
  • jaarlijks verlof (uitzonderlijk), indien u aan uw functionele chef een medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat uw aanwezigheid thuis nodig is om voor het zieke gezinslid te zorgen (binnen de grenzen van het jaarlijks verlof, maximum 4 dagen + 2 dagen per jaar);
  • verlof om dwingende redenen van familiaal belang (maximum 45 werkdagen per jaar, onbetaald, voor statutaire en contractuele personeelsleden);

5. Je collega’s’ hebben de griep:

Respecteer de hygiëne-instructies die op de websites worden gegeven.

6. Je verblijft in het buitenland en kan niet terugkeren, waardoor je niet kan werken:

Je terugreis is geannuleerd = geval van overmacht en je wordt bij terugkomst in quarantaine geplaatst.

Regulariseer je afwezigheid door jaarlijks verlof op te nemen of gepresteerde overuren te recupereren; deze regels zullen flexibel worden toegepast.

Als je tijdens die quarantaine besmet raakt met het coronavirus, neem je ziekteverlof.

7. Na een reis naar of terugkeer uit een risicogebied van een naaste:

Bel je arts, meld de reis en eventuele symptomen en volg de bovenstaande regels.

8. Je bent verplicht in het kader van je werkzaamheden te reizen naar zogenaamde risicogebieden:

De verantwoordelijke van de instelling zal het nut van dergelijke reizen van geval tot geval beoordelen.

We herinneren je eraan dat alle nuttige informatie te vinden is op de volgende twee sites: www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be

De FOD Volksgezondheid stelt ook een gratis nummer ter beschikking: 0800/14 689.

Het callcenter is beschikbaar van 8 tot 18 uur van maandag t.e.m. vrijdag en vanaf 10 uur op zaterdag en zondag.

We zullen je tijdig en correct blijven informeren over dit onderwerp.”