Update van de Circulaire Coronavirus (23 juli 2021)

Er is een nieuwe circulaire gepubliceerd om telewerk in het buitenland te reguleren.

Meer informatie vindt u in dit webpagina.

Recente informatie voor de HR-diensten

Deze website is bedoeld voor de hr-verantwoordelijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons doel is u zo goed mogelijk te informeren over de evolutie van het Coronavirus (COVID-19) en de invloed ervan op onze instellingen.

U vindt hier alle relevante informatie over dit onderwerp terug, de omzendbrief van de regering met de richtlijnen voor het personeelsbeheer in het kader van het Coronavirus (COVID-19) en een FAQ-rubriek die gebaseerd is op uw vragen.

talent.brussels volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet, in overleg met ons voogdijkabinet, het kabinet van de Eerste Minister, het crisiscentrum en de hoge veiligheidsambtenaar van het Brussels Gewest.

België is momenteel in fase 2. Dat betekent dat er enkele gevallen van inwoners met symptomen aanwezig zijn in het hele land. Die fase houdt geen verplichting in om het kader voor bewegingsvrijheid te wijzigen. Maar het vereist wel dat u waakzaam blijft en u voorbereidt op een mogelijke fase 3.

De site wordt continu bijgewerkt met de laatste officiële informatie. Op basis daarvan volgen er instructies betreffende het personeel van de Brusselse instellingen.

Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail versturen naar het volgende adres: jur@talent.brussels

Als u meer algemene informatie over het Coronavirus wenst, kunt u de volgende website raadplegen: https://www.info-coronavirus.be

Hulpdiensten

Huiselijk en intra-gezinsgeweld: ondanks huiselijke steunmaatregelen blijven er ondersteunende diensten beschikbaar.

Voor veel vrouwen en kinderen is het huis geen veilige plek. De noodzakelijke maatregelen ter ondersteuning van het huis vergroten tegenwoordig het risico van geweld en verergeren situaties waarin huiselijk geweld en geweld binnen het gezin al voorkomen. Het gevoel van isolement van de slachtoffers wordt ook versterkt.

De Federatie Wallonië-Brussel, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Cocof een taskforce "Huiselijk geweld en geweld binnen de familie" opgericht om te reageren op de risico's van toenemende problemen van geweld in deze periode van gezondheidscrisis en steun aan huis.

Als eerste stap en met spoed wil de Task Force de nummers van de nood-, hulp- en ondersteuningsdiensten die beschikbaar zijn voor slachtoffers van huiselijk en intra-gezinsgeweld terugroepen. Er zijn ook hulplijnen om de daders te begeleiden en de overgang naar gewelddaden te voorkomen.

De Task Force herinnert er ook aan dat elke burger ook een rol spelen ondanks de maatregelen van fysieke afstand: door nieuws te halen bij kennissen, vrienden, buren, maar ook door zich te melden bij de hulpdiensten of de politie in problematische situaties die mensen in gevaar zouden kunnen brengen. 

Bijlage bij de omzendbrief

Naast de in de omzendbrief aangehaalde verloven, vind je hieronder andere verlofmogelijkheden en meer details over de omzendbrief.

Profylactisch verlof​

Artikel 214 van het statuut 2018 GOB (artikel 207 van het statuut 2018 ION's) voorziet in profylactisch verlof voor statutaire en contractuele personeelsleden onder bepaalde voorwaarden:​

  • De echtgenoot of de levenspartner of een inwonend familielid van het personeelslid lijdt aan een ziekte die door zijn arts als ernstig en uitermate besmettelijk wordt beschouwd.​
  • Het personeelslid dient zijn arts te vragen zich tot de hoofdarts van het geneeskundig centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst waaronder het personeelslid ressorteert te wenden om na gemeenschappelijk overleg de meest gepaste preventieve maatregelen te treffen waaronder chemoprofylaxe en eventueel profylactisch verlof.​

Profylactisch verlof is bezoldigd en wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Telewerk​

Telewerk wordt aangeraden voor statutaire en contractuele personeelsleden van wie de functie dit toelaat en als hun fysieke aanwezigheid niet vereist is voor de organisatie van het werk.​

Indien het personeelslid zijn of haar maximumaantal telewerkdagen heeft bereikt, kan dit overschreden worden via artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk. De procedure voor het goedkeuren van deze dagen is identiek en vereist de instemming van de functionele chef.

Zwangere vrouwen​

Zwangere vrouwen kunnen de controlearts raadplegen om na te gaan of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden om geen risico's te lopen op de werkplek.

Besluiten “schorsing” en evaluatiegesprekken, functiegesprekken en stagegesprekken

We vestigen de aandacht op het feit dat de besluiten “schorsing” alleen dienen om de termijnen op te schorten voor procedures met betrekking tot de burgerlijke dienstverlening. Op niveau van uw HR-procedures vertaalt dit zich als volgt:

Evaluatie- of stagegesprek

Personeelslid in telewerk : het is mogelijk deze gesprekken te voeren via videoconferentie (Skype, Teams, enz.) voor zover voldaan wordt aan alle voorwaarden van een evaluatiegesprek. Men moet ook letten op de voorschriften van artikel 142 (statuut GOB) of 135 (statuut ION): De evaluator moet rekening houden met onvoorziene of onafhankelijke omstandigheden die het onmogelijk hebben gemaakt om de doelstellingen volledig of gedeeltelijk te bereiken.

Medewerker met dienstvrijstelling : De gesprekken worden uitgesteld tot de medewerker weer in dienstactiviteit is.

Functiegesprekken

Personeelslid in telewerk : het is mogelijk deze gesprekken te voeren via videoconferentie (Skype, Teams, enz.) voor zover voldaan wordt aan alle voorwaarden van een functiegesprek.
Medewerker met dienstvrijstelling : De gesprekken worden uitgesteld tot de medewerker weer in dienstactiviteit is.

Eindevaluatie stage en de termijn

Personeelslid in telewerk : het is mogelijk deze gesprekken te voeren via videoconferentie (Skype, Teams, enz.) voor zover voldaan wordt aan alle voorwaarden van een eindevaluatie van de stage.
Medewerker met dienstvrijstelling : De gesprekken worden uitgesteld op basis van artikel 50 (statuut GOB) of 43 (Statuut ION) tot de medewerker weer in dienstactiviteit is. Indien het statuut deze mogelijkheid niet voorziet, dan kan men overmacht toepassen om de stage te verlengen.

Evaluatieperiode

De evaluatieperiode wordt niet verlengd voor personeelsleden. De gesprekken worden, indien van toepassing, uitgesteld wegens overmacht.

In geval van twijfel, kan u onze juridische dienst raadplegen via volgend adres: jur@talent.brussels.

Aanhangsel aan de omzendbrief

Aanhangsel aan de omzendbrief van de regering van 13 maart 2020 inzake de richtlijnen voor het personeelsbeheer van de openbare diensten en de gewestelijke instellingen van openbaar nut in de context van het CORONAVIRUS (COVID-19).

1. Aanpassing van de omzendbrief van 13 maart 2020 inzake de functies die niet in telewerk kunnen worden uitgevoerd.

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende aanpassingen voor punten 1.2 en 3 van de omzendbrief van 13 maart 2020.

Een dienstvrijstelling kan ook worden toegekend aan personeelsleden die een functie uitoefenen die niet uitgeoefend kan worden via telewerk, waaronder de personeelsleden die instaan voor het onthaal aan loketten, controle en andere huisbezoeken.

Ter herinnering, deze personeelsleden dienen op voorhand de toelating te verkrijgen van hun functionele overste.  Deze moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de diensten verzekerd blijft en kan, indien nodig, op gemotiveerde wijze, de aanwezigheid van de medewerkers in kwestie opleggen. De werknemers moeten wel beschikbaar blijven tijdens de werkuren, en indien nodig of gevraagd, op hun werkplaats aanwezig kunnen zijn. In de praktijk krijgen zij een dienstvrijstelling met behoud van wedde.

Wat de loketten betreft, moeten ze in principe sluiten, behalve indien de continuïteit van de gewestelijke openbare dienstverlening moet worden gewaarborgd wanneer die continuïteit essentieel is. De loketten van de MIVB, de BGHM en Net Brussel zijn momenteel nog steeds open.

Om die continuïteit van de openbare dienstverlening te verzekeren, kan de functioneel bevoegde minister voor het betreffende loket, in overleg met zijn administratie, beslissen dat het loket (gedeeltelijk) open blijft en, indien nodig, bij uiterste noodzaak overgaan tot het opvorderen van het nodige personeel voor de dienstverlening.

2. Aandacht van de openbare diensten en gewestelijke instellingen van openbaar nut inzake de eventuele opvordering voor het behoud van de openbare diensten.

De personeelsleden die essentiële en noodzakelijke functies voor de burgers en de Staat uitoefenen kunnen gevorderd worden door de wettelijk aangeduide instantie. U dient er dus voor te zorgen dat de personeelsleden die deze functies uitoefenen beschikbaar blijven voor dienst.