test REQ179 - Kapitein (m/v/x) voor de DBDMH | talent.brussels

Is deze aanbieding voor jou gemaakt?

Solliciteren

REQ179 - Kapitein (m/v/x) voor de DBDMH

De functie in het kortBekijk zeker het selectiereglement voor je solliciteert via volgende link: selectiereglement.

Het bevat alle informatie omtrent de verschillende stappen in de selectieprocedure.

Je missie

Op operationeel vlak

 • Je zorgt voor de leiding en de coördinatie van de brandweerploegen op het terrein voor verschillende types van hulpoperaties: brandbestrijding, noodhulp bij ontploffingen, bevrijdingen, interventies bij gaslekken of lekken van chemische producten, instortingsgevaar, hulp aan persoon in gevaar....

 • Je vertegenwoordigt de DBDMH in het kader van multidisciplinaire preventie opdrachten in samenwerking met de ordediensten, de medische hulpdiensten en de administratieve overheden.

 • Je neemt deel aan het dagelijks beheer van de operationele ploegen tijdens je wachtdienst? (correcte verdeling van de taken, opvolging van incidenten tijdens de wacht, toepassing van het reglement voor de organisatie van de wachtdiensten).


Op administratief vlak

 • Je voert brandpreventie opdrachten uit:

  • door het onderzoeken van de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen;

  • door het verzekeren van controlebezoeken op het terrein;

  • door het geven van raad aan particulieren.

 • Je garandeert de goede uitvoering van de opdrachten door teamwork te stimuleren en je medewerkers te ondersteunen.

 • Je analyseert, superviseert en implementeert operationele, administratieve en technische processen in overeenstemming met het regelgevend kader.

 • Je vertegenwoordigt de DBDMH in verschillende comités en werkgroepen.

 • Je ziet toe op je eigen opleiding evenals op die van je collega's door deel te nemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, enz.


In het algemeen

 • Je bent bereid om een job uit te oefenen die:

  • een fysieke en mentale weerstand vereist;

  • een grote integriteit en oprechtheid vereist;

  • een groot synthesevermogen en analytische vaardigheden vergt;

  • leiderschapszin en zin voor initiatief vereist.

 • Je bent klaar om een beroep uit te oefenen met:

 • onregelmatige werktijden, met inbegrip van nachten, weekends en feestdagen;

 • regelmatig complexe en potentieel moeilijke situaties.


Wie zijn wij?

Er wordt een reservelijst opgesteld voor deze functie bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel). Als je geslaagd bent voor deze selectieprocedure zal je dus niet onmiddellijk in dienst kunnen treden.

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een instelling van openbaar nut (ION) die afhangt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De DBDMH staat in voor de brandbestrijding, eerstehulpverlening aan zieke of gewonde slachtoffers en het vervoer van deze personen naar een ziekenhuis. De DBDMH is eveneens belast met de opdrachten die toevertrouwd worden aan de brandweerdiensten door het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de opdrachten en taken van civiele veiligheid die door de reddingszones en de operationele eenheden voor civiele bescherming worden uitgevoerd (opsporing en bevrijding van personen en dieren, ontruiming van de openbare weg na een ongeval of storm, hulp en bijstand bij watersnood, de strijd tegen chemische, nucleaire, biologische en koolwaterstofvervuiling, neutralisatie of verdelging van insectennesten of zwermen, enz.), preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen, internationale reddingsopdrachten, enz.

De aanwerving als kapitein geeft toegang tot de loopbaan van officier.

Het beroep van officier is toegankelijk voor mannen en voor vrouwen.


Website: https://pompiers.brussels/nl/bij-ons-werken/brandweerofficier

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden

Je kan deelnemen aan deze selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • de Belgische nationaliteit hebt;

 • een rijbewijs B;

 • een diploma niveau A (Master);

 • het federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het hoger kader (meer details over de gelijkwaardigheid vind je terug onder punt 1.4 van de deelnemingsvoorwaarden van het selectiereglement);

 • gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrokken functie. Daartoe zal je worden verzocht een uittreksel uit je strafregister (“model 2”) voor te leggen (zie punt 1.5 van de deelnemingsvoorwaarden van het selectiereglement).

Beantwoord de vragen in de taal van de functie waarop je solliciteert, anders wordt je sollicitatie niet in aanmerking genomen.

OPGELET! Om te mogen deelnemen aan de fysieke proeven, dien je een medisch attest voor te leggen overeenkomstig het model (zie het selectiereglement), dat niet vroeger dan een maand voor het begin van de beoogde proeven is opgesteld en waaruit blijkt dat je geschikt bent om de vereiste oefeningen uit te voeren.

Generieke competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.

 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.

 • Je hebt een goede kennis van de regionale en federale instellingen (inclusief de DBDMH).

 • Je hebt goede technische vaardigheden op vlak van wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
  Opmerking: Voor de beoordeling van de wetenschappelijke vaardigheden is de te kennen materie de volgende: LINK
  In deze casus word je beoordeeld op een selectie van concepten uit de verstrekte lijst.

Wat bieden we?

Je komt terecht op een laureatenlijst die geraadpleegd kan worden vanaf er een vacante post is voor deze functie. Je komt dus op een lijst terecht die niet meteen geraadpleegd zal worden. Je kan pas in dienst treden als er een vacante plaats is voor deze functie.

Minimale aanvangswedde: weddeschaal A151: 51.871 EUR (jaarlijks bruto salaris zonder erkende anciënniteit, niet geïndexeerd, reglementaire toelagen en operationele premies niet inbegrepen).

Voordelen

Bijkomende voordelen:

 • een operationaliteitspremie en een eindejaarspremie;

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;

 • maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gepresteerde dag en mogelijkheid om te eten in het bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen;

 • volledige terugbetaling van de kosten van het openbaar vervoer en een fietsvergoeding (alle wegen leiden naar de DBDMH, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer);

 • hospitalisatieverzekering, ook voor familieleden en diverse sociale voordelen;

 • 35 dagen verlof per jaar bovenop de officiële feestdagen;

 • flexibele werktijden en de mogelijkheid om te telewerken voor administratieve taken;

 • voortdurende interne opleiding en diverse mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling;

 • toegang tot onze fitnessruimte en sportactiviteiten tijdens de werkuren.

Ten slotte, werken bij de brandweer betekent in de eerste plaats de gemeenschap dienen. Ieder van ons wordt gemotiveerd door deze fundamentele ambitie en draagt er, rechtstreeks of onrechtstreeks, toe bij om van Brussel een veiliger gewest te maken!

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • de Belgische nationaliteit hebben;

 • een gedrag hebben dat overeenstemt met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat Kandidaten verstrekt een uittreksel uit het strafregister als bedoeld in artikel 596, lid 2, van het wetboek van strafvordering, dat binnen drie maanden vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt afgeleverd;

 • burgerlijke en politieke rechten genieten;

 • voldoen aan de dienstplichtwetten als je een man bent;

 • in het bezit zijn van een rijbewijs B;

 • houder zijn van een diploma niveau A;

 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het hoger kader zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones;

 • voldoen aan de medische geschiktheidsvereisten beschreven in de bijlage van de toekomstige functie.

Je wordt benoemd nadat je de vereiste stageperiode met succes hebt doorlopen.