Er is een nieuwe circulaire gepubliceerd om telewerk in het buitenland te reguleren. Meer informatie vindt u in dit document van 22 juli 2021.

Samenvatting van de circulaire van 22 juli 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het telewerk uitgevoerd in het buitenland

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 zijn volgende bepalingen van toepassing:

Telewerkplaats

- De werknemer kan kiezen tussen verschillende locaties buiten de lokalen van zijn werkgever om zijn taken uit te voeren, mits de werkgever daarmee heeft ingestemd.
- De definitie van “woonplaats” is niet beperkt tot het grondgebied van België.
- De plaats die wordt gekozen om te telewerken, moet omwille van gegevensbescherming beschikken over een veilige privéverbinding (geen publieke netwerken).
- Telewerk kan alleen plaatsvinden in de Europese Unie, eveneens omwille van gegevensbescherming.
- De telewerker moet zich houden aan de door zijn instelling vastgestelde werkuren, volgens de Belgische tijdzone. 

Beperkingen op telewerk

- Het besluit bepaalt een maximum van 3 dagen telewerk per week. De overige 2 dagen worden op de werkplaats gepresteerd.
Omwille van volksgezondheid kan voltijds telewerk echter als norm worden ingevoerd voor een langere periode.
- Om fiscale redenen kan telewerk in het buitenland in elk geval niet langer dan 183 dagen per jaar. Meer info hierrond is terug te vinden in circulaire AFZ/2005-0652 (AFZ 8/2005) van 11 oktober 2005.

Ziektes en arbeidsongevallen

-Een door een medische controledienst aangewezen arts kan een medische controle uitvoeren bij het personeelslid thuis of op zijn tijdelijke verblijfplaats.
-Elke instelling moet nagaan of haar arbeidsongevallenverzekering het Europese land dekt waar het telewerk plaatsvindt.
In geval van ziekte of ongeval op het werk, moet de verblijfplaats toegankelijk zijn voor een medische controle. Om die reden kan het telewerk enkel plaatsvinden in een land waar de medische controledienst zijn inspecties kan uitvoeren.

Welzijn op het werk

De wetgeving betreffende welzijn op het werk en haar uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing bij telewerk dat plaatsvindt in het buitenland. De instelling ziet erop toe dat de regels voor telewerk die gelden op het Belgisch grondgebied eveneens worden nageleefd wanneer het telewerk plaatsvindt in een ander Europees land.