Ze verbeteren de leefomgeving: ze leggen parken aan en onderhouden ze; ze verzekeren de netheid van het wegennet. Ze sensibiliseren mensen voor het idee dat netheid een zaak is waar iedereen bij betrokken is.

Ze dragen zorg voor het Zoniënwoud: bomen, dieren, vochtige zones. Ze waken erover dat alle bosfuncties in evenwicht zijn: biodiversiteit, vrijetijdsbesteding, opvoeding, etc.

Ze vergemakkelijken de huisvuilsortering via een ophaaldienst van huis tot huis en via opslagplaatsen aangepast aan groot huisvuil of specifiek afval. Ze werken met vereende krachten om recycleerbaar huisvuil een tweede leven te bezorgen. Verbrand afval wordt zelfs omgezet in elektriciteit.

Ze reiken vergunningen uit, doen controles, kennen subsidies toe om de kwaliteit van de lucht, de bodem en het water te verbeteren, opdat voorbeeldige passiefwoningen het licht zouden kunnen zien.

Mijn Gewest heeft groene vingers.

betrokken instellingen

VIVAQUA is een volledig openbare dienst en staat aan de bron van het drinkwater dat elke dag bij meer dan 2,25 miljoen gebruikers in België uit de kraan stroomt. Het water komt grotendeels uit het Waalse Gewest.

In het Brusselse Gewest levert VIVAQUA drinkwater, neemt het de stand van uw meter op, verstuurt het facturen en onderhoudt het de distributieleidingen en de rioolnetten. Het bestrijdt ook overstromingen en zorgt voor het beheer van een groot deel van de Brusselse regenwaterbekkens.

BRUGEL is de Brusselse reguleringscommissie voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

Brussel Stedenbouw en Erfgoed, opgericht op 7 juli 2017, is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die werkt aan de coherente en harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hydria is de nieuwe identiteit van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB). Deze publiekrechtelijke naamloze vennootschap  werd opgericht in 2006. Ze is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap met als belangrijkste aandeelhouder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zijn hoofdmissie is een gezondere en nettere stad garanderen via de ophalingen en verwerking van afval en de straatreiniging. Voor al deze activiteiten worden er dagelijks meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines ingezet.

GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.