In volledige transparantie past talent.brussels het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 ivm nieuwe transparantieverplichtingen op aan de administratieve autoriteiten toe.

In dit verband is de volgende informatie beschikbaar voor de burgers:

 

Een klacht indienen

Talent.brussels doet er alles aan om je een optimale service aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over een antwoord of een beslissing van een van de diensten van talent.brussels.

Als je helemaal niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan kan je onze klachtendienst contacteren.

 


Wat is de klachtendienst van talent.brussels?

De klachtendienst is een dienst waar je gratis terecht kunt met je klacht over de diensten van talent.brussels

De klachtendienst neemt een neutrale en strikt onpartijdige houding aan en respecteert het beroepsgeheim.

Wie kan een klacht indienen?

Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop een administratieve dienst of elke persoon die daar werkt heeft gehandeld tegenover haar in een specifieke zaak.

Elke externe gebruiker van talent.brussels kan dus een klacht indienen, of hij nu werkzoekende, werkgever of partner is.

Wat moet ik zeker vermelden in mijn klacht?

Je klacht wordt alleen behandeld als je deze gegevens vermeldt:

 • Je naam en adress
 • De dienst of de persoon waar je een klacht over hebt
 • De datum waarop je de klacht indient
 • Je handtekening (digitale handtekeningen worden aanvaard)
 • De reden waarom je een klacht indient
 • De beschrijving van het gedrag dat aan de basis ligt van de klacht
 • De datum van de feiten (je kan tot 6 maanden na de feiten een klacht indienen)

Wat zijn de voorwaarden om een klacht in te dienen?

De klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze mag niet gaan over op een handeling waarover de klachtendienst al een klacht heeft behandeld.
 • Je hebt vooraf al stappen ondernomen bij de dienst waartegen je klacht indient.
 • Je belang moet duidelijk voldoende zijn.
 • Je klacht moet gaan over onderwerpen die deel uitmaken van de opdrachten en bevoegdheden van talent.brussels.

Hoe wordt mijn klacht behandeld en binnen welke termijn?

Je dient je klacht schriftelijk in bij de klachtendienst. Je legt duidelijk je probleem uit en zegt wat je verwachtingen en eisen zijn. Om het dossier te kunnen evalueren is het aangeraden om de eisen te staven met relevante documenten of bewijsstukken.

De klachtendienst controleert de geldigheid van de klacht.

Binnen de 10 dagen krijg je een ontvangstbewijs van de klacht. Dan word je ook geïnformeerd over de ontvankelijkheid ervan.

Is je klacht geldig? Dan heeft de klachtendienst een termijn van 60 dagen om je een gemotiveerd antwoord te sturen.

Wat is het verschil tussen een klacht indienen en in beroep gaan?

Een klacht richt je tot talent.brussels zelf. Ze wordt behandeld door onze interne klachtendienst. De klacht vervangt geen beroepsprocedure voorzien in een wettelijk kader. Ze schort de beroepstermijnen bij de rechtbanken en gerechtshoven niet op.

Door in beroep te gaan kan je een beslissing betwisten. Ze wordt dan behandeld door de bevoegde instanties die vooraf zijn vastgelegd. Deze instanties maken geen deel uit van talent.brussels.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Vul het online formulier.

OF

Download het onderstaande document, vul het in en stuur het op naar de klachtendienst: ·

talent.brussels

Klachtendienst

Emile Jacqmainlaan 20

1000 Brussels