In volledige transparantie past talent.brussels het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 ivm nieuwe transparantieverplichtingen op aan de administratieve autoriteiten toe.

In dit verband is de volgende informatie beschikbaar voor de burgers:
- een beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van talent.brussels
een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie;
- een inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner : nu niet van toepassing;
een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten, met vermelding van de aanbesteder en van het vastgelegde bedrag;
- de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die wij willen invullen, evenals de beslissingen tot aanwerving, bevordering vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A : https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/belgisch_staatsblad