Oproep tot Nederlandstalige kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter voor de gewestelijke kamer van beroep

1. Context

Het gebruik van de mannelijke vorm heeft uitsluitend als doel de tekst leesbaarder te maken.

De artikelen 29 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel voorzien in de oprichting van een regionale kamer van beroep, bevoegd voor de beroepen:

1° Inzake stage, evaluatie, afwezigheden, verloven, disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst en verklaring van definitieve beroepsongeschiktheid van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen en organismen onderworpen aan de regels van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de evaluatie, afwezigheden en verloven van de contractuele personeelsleden van voornoemde dienst, instellingen en organismen. In deze aangelegenheden geniet de kamer een beslissingsbevoegdheid.

2° Inzake tuchtaangelegenheden voor ambtenaren van alle niveaus van bovenvermelde dienst, instellingen en organismen. In deze aangelegenheden brengt de kamer een gemotiveerd advies uit. Voor tuchtzaken kan de kamer bijkomende onderzoeksmaatregelen bevelen, hetzij van ambtswege, hetzij op verzoek van de verzoeker of zijn verdediger, hetzij op verzoek van de overheid.

De (plaatsvervangende) voorzitter opent en sluit de zittingen van de kamer en stelt de volgorde vast waarin de beroepen worden behandeld. Hij leidt de debatten en waakt over het goede verloop van de zitting. Wat de stemming in tuchtzaken betreft, neemt de voorzitter deel aan de beraadslagingen, doch niet aan de stemming zelf.

Artikel 30, §1 van het van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel bepaalt dat de kamer is onderverdeeld in een Franstalige en Nederlandstalige afdeling. De taalrol of het taalstelsel van het personeelslid bepaalt de afdeling waarvoor hij verschijnt.

De gewestelijke kamer van beroep zetelt thans gemiddeld 1 keer per maand. De te behandelen beroepen worden verdeeld tussen de effectieve en de plaatsvervangende voorzitter.

Een forfaitaire vergoeding van 250 EUR per vergadering wordt toegekend aan de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de gewestelijke kamer van beroep. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van de spilindex.

De gewestelijke kamer van beroep zetelt te Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel.

De werking van de gewestelijke kamer van beroep wordt bepaald in de artikelen 29 en verder van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en in het huishoudelijk reglement van 16 september 2021 van de gewestelijke kamer van beroep.

2. Vacante plaats

De volgende plaats is geopend: Nederlandstalige plaatsvervangende voorzitter.

Het mandaat is voor onbepaalde duur.

3. Voorwaarden voor het solliciteren

Artikel 30, §2, 1° bepaalt dat elk van de twee afdelingen is samengesteld uit een effectieve en een plaatsvervangende voorzitter. Zij zijn ofwel magistraat, magistraat op rust of emeritus-magistraat, ofwel advocaat met minstens tien jaar ervaring inzake administratief recht.

De kandidaten dienen hun kandidatuur uiterlijk tegen 31 december 2022 in te dienen via elektronische weg (e-mail: crr@talent.brussels). De kandidaten voegen een cv en motivatiebrief bij hun kandidatuur.

Informatie aanvragen over de kamer of de vacature kan op het volgende adres: crr@talent.brussels.

talent.brussels

Talent.brussels est un service public régional créé en janvier 2018. Il s’est fixé un objectif ambitieux : celui d’apporter son support et son expertise en offrant des solutions communes et mutualisées RH pour la Fonction publique à l’ensemble des services publics et des organismes d’intérêt public régionaux bruxellois.

Postuler