Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

U voert de volgende activiteiten uit:

 • BISA databases beheren, integreren en ontwikkelen, alleen of in teamverband:
  • de databases van het BISA inventariseren en deze databases documenteren op basis van de beste praktijken op het gebied van databaseanalyse;
  • Identificeren, analyseren en integreren van gebruikersbehoeften in het beheer van de databases van het BISA;
  • Creëren, onderhouden en verbeteren van het datawarehouse;
  • Tools ontwikkelen voor het extraheren, transporteren, transformeren en laden van gegevens in samenwerking met de IT-afdelingen van Perspective;
  • De behoeften van het BISA vertalen in functionele/technische vereisten, rekening houdend met de behoeften op middellange en lange termijn;
  • Databases beschikbaar maken voor gebruikers binnen het BISA, eventuele prestatieproblemen met deze databases identificeren en rapporteren en oplossingen voorstellen in samenwerking met de IT-afdelingen van Perspective;
 • U neemt deel aan werkgroepen waarvoor uw expertise vereist is en u vertegenwoordigt het BISA in stuurgroepen die zich bezighouden met onderwerpen die onder uw bevoegdheid vallen.
 • U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van software en pro-software die voor het datawarehouse worden gebruikt en de gevolgen daarvan in verband met de binnen de afdeling aanwezige middelen in kaart brengen, met name door het bijwonen van opleidingen of conferenties die door statistische instituten worden georganiseerd;
 • U voert functionele tests en productiestarts uit voor de integratie van databases in het datawarehouse, u monitort deze en voert een kwaliteitscontrole uit met het oog op optimalisatie;
 • U stelt de nodige documentatie op voor de gebruikers van het BISA en u houdt hen op de hoogte van de te volgen procedures;
 • U creëert het netwerk van contacten dat nodig is om uw opdracht uit te voeren, inclusief contacten met de IT-afdeling van Perspective;
 • U geeft advies of begeleiding met betrekking tot het datawarehouse (aanvraag van gegevens, data strategie en behoefte van het datawarehouse);
 • U biedt expertise, advies en training aan gegevensgebruikers;
 • Op basis van uw expertise stelt u notities, rapporten en adviezen op en waar nodig doet u aanbevelingen.

Binnen het BISA krijgt u methodologische en organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van uw opdrachten.

In het bezit zijn van een Basisdiploma: hoger onderwijs van het lange type (Master/ Licentiaat).

Een aanvullend diploma in statistiek, data science, data modelling, tew, big data, informatica, toegepaste informatica een pluspunt zijn.

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Indien u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien deze procedure meerdere weken in beslag neemt.

Ervaring

We verwachten een relevante professionele ervaring van minimum 4 jaar, waarvan ten minste 3 jaar relevant ervaring in het opzetten van een datawarehouse architectuur voor het verwerken van gestructureerde en niet-gestructureerde gegevensbronnen.

Technische kennis en competenties

 1. Uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden, in functie van de doelgroep;
 2. Goede mondelinge communicatieve vaardigheden (presentatie voor een publiek);
 3. Kennis van de belangrijkste concepten en inzichten van de
 4. Uitstekende beheersing van kwantitatieve BI-databasebeheertechnieken en -tools.
 5. Beheersing van informatiesysteemarchitectuur en datamodelleringsmethoden en -tools;
 6. Beheersing van methoden, technieken en tools voor gegevensbeheer, met name van de regels, processen en rollen voor het verzamelen, verwerken, analyseren, gebruiken en verwijderen van gegevens;
 7. Uitstekende beheersing van de IT-tools die vereist zijn voor de opdracht, zoals tekstverwerkingssoftware en statistische software (SAS, R, Python, enz.).
 8. Beheersing van database management software en Extract Transform Load process (ETL) (PostsgreSQL, Debian, olap, etc.) en beheersing van SQL.

Functionele vaardigheden

 • U analyseert en integreert informatie op intelligente wijze:
  • U doorloopt verschillende alternatieven om tot een oplossing te komen.
  • U kiest de juiste informatie uit verschillende bronnen.
  • U legt gepaste verbanden uit informatie met verschillende inhoud en van verschillende bronnen.
 • U trekt juiste conclusies, ook uit gefragmenteerde informatie.
 • U bewijst dat u innovatief bent door nieuwe en originele ideeën aan te brengen.
 • U bekijkt kritisch de statistieken database, informatiesysteemarchitectuur en datamodelleringsmethoden. 
 • U verstrekt onderbouwd advies dat een concreet antwoord biedt op een gesteld probleem.
 • U ontwikkelt en verbetert de teamgeest door uw inzichten en ideeën te delen.
 • U stelt een planning op in functie van de beschikbare middelen en respecteert de termijnen.
 • U gaat respectvol om met anderen, hun ideeën en hun meningen, en volgt de procedures en instructies.
 • U handelt op een integere manier, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid en vermijdt elke vorm van partijdigheid

Pluspunt

De kennis van de andere landstaal is een pluspunt.

Taal

De functie wordt enkel opengesteld in het Nederlands.

Contract

 • Voltijdse betrekking (38 uur per week)
 • Contract van onbepaalde duur

Verloning

Loonschaal A200: beginloon (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, aan te passen volgens de gezinssituatie):

€ 5319 - 4 jaar anciënniteit

Bij de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt rekening gehouden met vroegere prestaties in de openbare sector en in de privésector (voor zover nuttig voor de functie).

Aanvullende voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
 • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Gsm-abonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,27/km
 • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
 • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC - De Lijn - MTB) voor woon-werkverplaatsingen
 • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst