Directeur/directrice-generaal (A5) voor Brussel Huisvesting

Wanneer je werkt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan investeer je in een betekenisvol project dat de bewoners en de gemeenschap helpt en ondersteunt. Je krijgt de mogelijkheid te werken in een dynamische omgeving, waar teamwork, innovatie, creativiteit, initiatief en het welzijn van elke medewerker belangrijke kernwoorden zijn!

Om onze collega’s van het Gewest te versterken zijn we momenteel op zoek naar een:

directeur/directrice-generaal (A5) bij Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel. Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking.

De opdracht van Brussel Huisvesting bestaat erin de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering van het woonbeleid, namelijk: 

 • het aanspreekpunt zijn rond huisvesting voor alle Brusselaars; 
 • het plannen en organiseren van de toewijzing van financiële steunmaatregelen voor huisvesting; 
 • een doeltreffend en efficiënt beleid voeren ter bestrijding van leegstand op de particuliere huurmarkt; 
 • een doeltreffend en efficiënt beleid te voeren ter bestrijding van ondermaatse woningen op de particuliere huurmarkt;
 • coördinatie van tools voor het centraliseren van gegevens over huisvesting (huurrooster, registratie van het huurcontract, .....); 
 • het ontwikkelen van sturingsinstrumenten voor de huisvestingssector in het Brussels Gewest om gedetailleerde kennis te verschaffen voor de uitwerking van het gewestelijk en lokaal huisvestingsbeleid. 

Brussel Huisvesting zorgt voor: 

 • proactief nieuwe politieke of administratieve initiatieven ontwikkelen en deelnemen aan de uitvoering ervan;
 • efficiënte en kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening ontwikkelen;  
 • beheren met kwaliteit en efficiëntie; 
 • een aantrekkelijke en ontwikkelingsgerichte werkgever te zijn; 
 • coördinatie van de gewestelijke en gemeentelijke actoren op het gebied van huisvesting; 
 • een centrum zijn voor documentatie, advies, kennis en gegevens over huisvesting; 
 • bij te dragen tot de positionering van het BHG op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

De directeur/directrice-generaal leidt en coördineert het geheel van de activiteiten van zijn/haar administratie teneinde: 

 • een pertinente, efficiënte en coherente bijdrage te leveren voor de voorbereiding van de beleidsinitiatieven; 
 • een loyale en correcte uitvoering te garanderen van het beleid beslist door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest; 
 • een kwaliteitsservice te voorzien voor de burgers, partners en de Regering. 

De directeur/directrice-generaal: 

 • handelt op functioneel niveau rechtstreeks met de bevoegde minister(s) over materie die specifiek is voor hun administratie; 
 • leidt, organiseert en coördineert de diensten van zijn/haar administratie; 
 • oefent gezag uit over het personeel van de administratie en houdt toezicht op de naleving van de discipline en de hiërarchie; 
 • leidt en coördineert de totstandkoming van het budget van zijn/haar administratie en zorgt voor de uitvoering ervan, bijgestaan door de begrotingscorrespondent. 

De betrekking is geopend in de Nederlandstalige taalrol.

Voorwaarden

Je hebt een diploma of getuigschrift van niveau A, je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie en je geniet burgerlijke en politieke rechten. 

Daarbovenop heb je minstens negen jaar anciënniteit in een niveau A functie OF kan je minstens zes jaar leidinggevende ervaring voorleggen.

Interesse?

Stuur je gestandaardiseerd cv aangetekend naar “talent.brussels, cel mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel” binnen de 35 dagen na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten. Op elke envelop moet enkel ‘kandidatuur - directeur/directrice-generaal (A5) bij Brussel Huisvesting” staan. Daarnaast moet je kandidatuur ook per e-mail worden verstuurd naar mandats@talent.brussels.

Voor meer informatie over de functiebeschrijving, doelstellingen, het gestandaardiseerd cv en de procedure kan je terecht op onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

GOB

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Solliciteren