Oproep tot mobiliteit: Manager van de juridische dienst voor Actiris

Een functie als eerste attaché « Manager van de juridische dienst » (M/V/X - rang A2) voor het Franse of Nederlandse taalkader werd bij ACTIRIS vacant verklaard. Deze functie moet worden verleend via intraregionale of externe mobiliteit zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


De intraregionale mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerkers, m.u.v. medewerkers die een mandaat bekleden, van de instellingen die in artikel 3 van bovenstaand besluit zijn bepaald:

 • Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels);
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels).
 • ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van categorie A
 • Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG);
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);
 • De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische hulp (DBDMH);
 • Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel);
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brussels Planningsbureau.
 • ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van categorie B
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel.
 • Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
 • Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)
 • Brussel Preventie & Veiligheid


De externe mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerkers, m.u.v. medewerkers die een mandaat bekleden, van de instellingen die in artikel 23 van bovenstaand besluit zijn bepaald:

 • De diensten van de regeringen en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder de federale staat, de gemeenschappen en de andere gewesten;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
 • De andere instellingen van openbaar nut dan die bedoeld in artikel 3,2° die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen.
   

De werkaanbieding kan per e-mail via jobs@actiris.be verkregen worden bij de directie Human Resources van ACTIRIS.
 

De betrekking van Eerste attaché « Manager van de juridische dienst » (rang A2) staat open voor de ambtenaren die aan volgende voorwaarden(1) voldoen op de uiterste dag waarop ze hun kandidatuur mogen indienen:

 • titularis zijn van de graad van eerste attaché (rang A2);
 • titularis zijn van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten;
 • in dienstactiviteit zijn en minstens twee jaar graadanciënniteit hebben;
 • na de laatste evaluatie een vermelding op zijn minst gelijkwaardig aan de vermelding « gunstig » gekregen hebben.
   

Personen die interesse hebben worden gevraagd ten laatste op 02/12/2022 hun kandidatuur per e-mail (jobs@actiris.be) bij de directie Human Ressources van ACTIRIS in te dienen.
 

Gelieve een sollicitatiebrief (max. 2 pagina's) en een CV waarbij uw ervaring en vaardigheden in de verf worden gezet bij uw kandidatuur te voegen.
 

De kandidatuur moet de naam, de voornaam, de datum van benoeming, de administratieve stand van de kandida(a)t(e) en de exacte gegevens van de administratie waarvan hij/zij afkomstig is, bevatten. Er moet eveneens een kopie van het meest recente besluit tot benoeming als bijlage worden gevoegd.
 

De kandidaturen die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen zullen zorgvuldig worden bestudeerd teneinde na te kunnen gaan of ze aan de in de werkaanbieding bepaalde beroepsvereisten voldoen.
 

Een vergelijkende proef (casestudy en gesprek voor een selectiecomité) zal worden georganiseerd voor de personen die in het kader van deze selectie aan de gevraagde beroepsvereisten voldoen. Deze vergelijkende proef zal in december plaatsvinden (onder voorbehoud).
 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij jobs@actiris.be.

 

actiris-manager-serv-jur-mobilité