Transparantie

Als gewestelijke overheidsdienst (GOD) is talent.brussels gebonden aan de openbaarheid van bestuur. Dit algemeen rechtsbeginsel geeft burger het recht te weten welke bestuursinformatie bij de overheid berust en verplicht de overheid om deze (desgevraagd of ongevraagd) te ontsluiten.

  openbaarheid van bestuur in talent.brussels

  In volledige transparantie past talent.brussels het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 ivm nieuwe transparantieverplichtingen op aan de administratieve autoriteiten toe.

  In dit verband is de volgende informatie beschikbaar voor de burgers:

  Wie zijn wij? 

  Een beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van talent.brussels

  Subsidies

  Een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie.

  Openbare aanbestedingen

  Een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten, met vermelding van de aanbesteder en van het vastgelegde bedrag.

  Reizen

  Lijst met reizen van de openbare mandatarissen - artikel 7 §1 ordonnatie van 14 decembre 2017

  Studies

  Een inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner.

  Aanwervingen

  Statutaire aanwervingen

  Vacatures en voorwaarden voor aanwerving, bevordering of vervanging voor alle te vervullen posten.

  Contractuele aanwervingen

  /

  Mandaatprocedures

  /

  Kadaster van overheidsuitgaven

  Het kadaster van de overheidsuitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: