Onze opdrachten

Wij werven nieuw talent aan voor de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en bieden onze partners innovatieve hr-ondersteuning.

talent.brussels, werft de (statutaire) ambtenaren aan van onze 13 Brusselse partnerinstellingen

Wij bieden een groot aantal vacatures aan voor profielen van elke achtergrond en in de meest uiteenlopende activiteitensectoren.

Het team Talent Acquisition zorgt er altijd voor dat de juiste profielen in de openstaande functies worden geplaatst om de tevredenheid van zowel de werknemer als de werkgever te garanderen.

De selectie en evaluatie van de topmanagers (mandatarissen) wordt ook door talent.brussels georganiseerd.

Meer in het algemeen heeft talent.brussels als doel om het aanwervingsbeleid te optimaliseren door flexibelere en snellere procedures op te zetten.

Eén constante factor: boeiende en zinvolle jobs aanbieden ten dienste van de Brusselaars.
 

talent.brussels coördineert de interpretatie en de juridische vereenvoudiging van de verschillende besluiten van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de rechten en plichten van de ambtenaren vastleggen.

Onze juridische dienst biedt ondersteuning en geeft raad en advies aan de Brusselse overheidsdiensten, onder andere inzake sociaal recht en publiekrecht.

De dienst beheert ook klachten en organiseert de kamer van beroep van het Gewest, die bevoegd is voor wanneer een gewestelijk personeelslid in beroep gaat tegen een beslissing die dit personeelslid aangaat. 
 

talent.brussels zet zich in om de ontwikkeling van alle medewerkers te bevorderen. Het Loopbaancentrum moet transversale projecten rond de loopbaan en de ontplooiing van de medewerkers uitwerken.

Het heeft tot taak de ontwikkeling van het personeel te bevorderen, bijvoorbeeld via toetreding tot hogere niveaus en transversale opleidingen.
 

talent.brussels ontwikkelt het werkgeversimago (employer branding) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sociale netwerken, jobbeurzen, aanwervingscampagnes: de teams zijn op alle fronten actief om de door het Gewest aangeboden jobs te promoten.

Via talentAnalytics.brussels staat talent.brussels in voor de controle van de personeelsplannen van de Brusselse administraties en de analyse van de statistieken inzake openbare tewerkstelling in Brussel. De studies en aanbevelingen van talentAnalytics.brussels stellen topmanagers en de Regering in staat om met kennis van zaken beslissingen te nemen over de toekomst van het openbaar ambt.

talent.brussels zet zich in om managementtools te ontwikkelen en ter beschikking te stellen van gewestelijke managers, om hen doeltreffende en kwalitatieve ondersteuning te bieden.

Dat omvat met name de modernisering van de evaluatiesystemen, gewestelijke benchmarking rond HR-processen met het oog op de uitwisseling van goede praktijken, studies rond de evolutie van jobs en hoe op toekomstige verschuivingen in te spelen, integratie van nieuwe technologieën in HR, enz.