Juridische kennisgeving

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Uitgever

De uitgever van deze site is de openbare instelling talent.brussels 

Maatschappelijke zetel: Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel 

Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van de site van talent.brussels houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard. 

Privéleven

Het beleid betreffende het respecteren van de persoonsgegevens van talent.brussels is hier toegankelijk. 

Informatie die wordt aangeboden op de site

Talent.brussels beheert deze site en past ze voortdurend aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent haar diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal talent.brussels alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra deze vergissing wordt ontdekt. Talent.brussels kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site. 

Het doel van deze site is loutere informatie en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd door de enkele toegang tot deze site. De site maakt dus geen vast bod uit. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van talent.brussels nodig zijn voor elke aanwerving, verzoek tot inlichtingen, inschrijving voor een selectieproef, enz. Bijgevolg zal talent.brussels geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de informatie die wordt gepubliceerd op deze site. 

De informatie die wordt gepubliceerd op de site is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen. 

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling. 

Talent.brussels wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft. 

Links naar deze site

De creatie van links naar de site van talent.brussels dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de site voor te stellen. Deep linking is verboden.

Links naar de andere sites

De site bevat links naar andere sites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan talent.brussels, hetzij totaal onafhankelijk zijn van talent.brussels. Talent.brussels zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacybeleid die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van talent.brussels zou verwijzen. 

Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen. 

Zodra talent.brussels kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een site waarnaar een link vermeld op de site van talent.brussels verwijst, zal de link worden verwijderd van de site en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van talent.brussels aanleiding geeft voor de periode gedurende dewelke de link werd vermeld op de site van talent.brussels. 

Auteursrechten

De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de talent.brussels-site voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. De benaming talent.brussels, haar logo, de tekeningen, foto's, teksten, slogans, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door het recht van de intellectuele eigendom. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel het ook weze, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van talent.brussels. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan talent.brussels en aan derden integraal te respecteren. Talent.brussels behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen. 

Talent.brussels machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op de enkele voorwaarde dat zij zijn bestemd ten titel van informatie voor de bezoeker en met uitsluiting van enige reproductie, verspreiding of commercialisering. 

Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke het ook weze, tegen talent.brussels betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van talent.brussels kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard het ook weze en of deze nu consecutief of toevallig is. 

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen talent.brussels, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft. 

Veiligheid van de site

Teneinde de veiligheid van haar site te waarborgen, zal talent.brussels alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de site kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de site, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de site, zal talent.brussels alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politie-autoriteiten. 

Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.


Contact

Hebt u een vraag inzake onze algemene voorwaarden?

Contacteer ons