FAQ

Aanwervingsprocedures en functioneringsregels bij het openbaar ambt lijken vaak ingewikkeld. De bedoeling is voor gelijke kansen te zorgen: ieder moet gelijkwaardig behandeld worden.  De aanwervingsprocedures zijn neutraal en houden geen rekening met het geslacht, de leeftijd, enz. Alleen uw competenties worden geëvalueerd.

Indien u geen antwoord op uw vraag vindt, mag u het contactformulier gebruiken.

Rekrutering

Hier vindt u de meest gestelde vragen in verband met de rekrutering.

De statutaire personeelsleden vervullen de bestuursfuncties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de permanente opdrachten. Het aantal functies en hun verdeling per niveau, per rang en per graad worden bepaald bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De arbeidsrelatie wordt geregeld door een juridische tekst, het administratief statuut en de bezoldigingsregeling. Het "statuut" tracht ook om binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe methodes van personeelsbeheer in te voeren. De aanwerving moet beantwoorden aan de werkelijke behoeften van het Bestuur; vandaar het belang dat wordt toegekend aan de selectieprocedure op basis van functiebeschrijvingen die de nodige competentieprofielen aangeven voor de vervulling van de taken.

De stage heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds biedt ze de aangeworven personen de mogelijkheid om zich aan hun nieuwe werkomgeving aan te passen, met name door middel van een opleiding en een opvolging die worden georganiseerd door het Bestuur. Anderzijds dient de stage om de beroepskwaliteiten van deze personen te controleren tijdens de hele duur van de stage. De loopbaan is zo georganiseerd dat elk personeelslid kan evolueren en zijn potentieel kan ontplooien met reële carrièremogelijkheden.

De evaluatie is bedoeld om de prestaties te verbeteren, maar wil ook de dialoog stimuleren tussen de personeelsleden en hun directe leidinggevenden. De opleiding en de communicatie dragen bij tot een groter welzijn en een betere werking van de diensten. De mobiliteit betekent dat personeelsleden die dit wensen, de mogelijkheid hebben om hun loopbaan en competenties te ontwikkelen in een andere dienst of zelfs een andere instelling van het gewest. Het verlofstelsel en de verschillende arbeidsregelingen werden ontwikkeld met het oog op een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

Wedden en premies: de wedden verschillen naargelang de graad en de anciënniteit van het personeelslid of zijn positie in de functionele loopbaan. De bezoldiging wordt ook aangevuld met bepaalde premies. De administratieve anciënniteit en de geldelijke anciënniteit hebben een invloed op de loopbaan en de bezoldiging van de personeelsleden.

In de openbare sector blijft de statutaire aanwerving de belangrijkste toegang. Om als statutair medewerker te worden aangeworven, moet je slagen voor een examen dat talent.brussels en de werkgever organiseren. De statutaire medewerkers zijn onderworpen aan een statuut (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In bepaalde situaties kan de Brusselse Gewestregering ook een beroep doen op contractueel personeel (contract van bepaalde/onbepaalde duur, vervangingscontract, startbaanovereenkomst). In dat geval is de arbeidswetgeving van toepassing (wet van 3 juli 1978) en wordt tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten die vergelijkbaar is met die in de privésector. Je vindt de teksten hier (GOB & ION).

De gevallen waarin personeel kan worden aangeworven: ofwel om te beantwoorden aan de uitzonderlijke en tijdelijke behoeften voor de uitvoering van in de tijd beperkte acties of om het hoofd te bieden aan een toename van de werkdruk; ofwel om de volgende functies in te vullen voor bijkomende of specifieke opdrachten: schoonmaker of cafetariabediende; taxicontroleur; economische en handelsattachés; de verpleegkundigen; de handelsprospectoren; ofwel om volledig of gedeeltelijk afwezige personeelsleden te vervangen. Als contractuele personeelsleden worden tewerkgesteld met een overeenkomst van onbepaalde duur, dan kunnen hun functies enkel worden beëindigd met een vooropzeg waarvan het bedrag en/of de duur afhangen van het aantal gepresteerde dienstjaren en het bezoldigingsbedrag.

Contractuele personeelsleden worden aangeworven in een wervingsgraad wanneer ze worden aangeworven voor uitzonderlijke of tijdelijke behoeften of voor bijkomende of vervangingstaken. Ze kunnen worden aangeworven in andere graden als ze specifieke opdrachten vervullen. In tegenstelling tot statutaire personeelsleden genieten contractuelen geen functionele loopbaan, bevorderingen of mandaten, behalve als ze werden aangeworven voor specifieke opdrachten. In dit laatste geval wordt hen een baremische loopbaan toegekend. Op enkele uitzonderingen na en onder voorbehoud van wat voorafging, gelden voor contractuele personeelsleden mutatis mutandis dezelfde arbeidsstelsels en regelingen voor verlof, gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking, evaluatie, opleiding, bezoldiging, premies en geldelijke anciënniteit als voor statutaire personeelsleden.

De functies in het Brussels openbaar ambt zijn onderverdeeld in vier niveaus, afhankelijk van het voor de functie vereiste diploma:

  • Niveau A: universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type (licentiaat, master, ingenieur)
  • Niveau B: hoger onderwijs van het korte type (regentaat, graduaat, kandidatuur, bachelor)
  • Niveau C: hoger secundair onderwijs
  • Niveau D: lager secundair onderwijs of geen diploma

De inhoud van de functie, de competenties die bij de selectie vereist zijn en de bezoldiging hangen af van het niveau van de in te vullen functie. Zodra ze binnen een bepaalde instelling in dienst treden, zijn er voor statutaire medewerkers mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau.

Als je geslaagd bent voor een selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Belg zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen;
  • de burgers met een andere dan de Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, komen bij de diensten van de Brusselse Gewestregering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen in aanmerking voor burgerlijke ambten, voor zover deze betrekkingen geen - rechtstreekse of onrechtstreekse - deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot de bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
  • als je solliciteert in een andere taal dan deze van je diploma, moet je beschikken over het taalcertificaat (artikel 7) op het niveau dat overeenstemt met de vacature;
  • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
  • burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad. 

Neen.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is een tweetalige administratie samengesteld uit eentalige personeelsleden. Met uitzondering van bepaalde gevallen (en op basis van een afwijking toegestaan door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht) is de kennis van de tweede landstaal geen selectiecriterium voor nieuwe medewerkers. In de praktijk moeten de directies zich dusdanig organiseren dat ze de burgers van beide taalrollen kunnen bedienen. De samenwerking binnen de diensten is gebaseerd op het principe van de hoffelijkheid: iedereen kan zich in zijn of haar eigen taal uitdrukken.

Uw 'taalrol' stemt overeen met de taal van uw laatst behaalde diploma. Voorbeeld: u hebt een master in de rechten behaald aan een Franstalige universiteit. U behoort tot de Franse taalrol. Als u geen enkel diploma hebt behaald, stemt uw 'taalrol' overeen met de taal van de laatste onderwijsinstelling waar u lessen volgde.

Voorbeeld: u hebt uw middelbare schoolstudies onderbroken in het 2de jaar (geen diploma) en u ging naar een Nederlandstalige school. U behoort tot de Nederlandse taalrol. Als u in het bezit bent van een taalcertificaat van Werkenvoor.be (art 7 of art 12), mag u op aanbiedingen van de Franse en Nederlandse taalrol solliciteren.

In België is het bij wet verboden te discrimineren op basis van 19 zogenaamde ‘beschermde’ gronden.

U wordt gediscrimineerd indien u in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt dan een andere persoon op grond van uw afkomst, handicap, religie, leeftijd, seksuele achtergrond, etc. Er is echter geen sprake van discriminatie indien dit verschil in behandeling op objectieve en redelijke wijze kan gerechtvaardigd worden.

Wat doet Unia ?

Unia kan u informeren over uw rechten, u begeleiden in de stappen die u onderneemt, of gewoonweg de feiten registreren met de bedoeling de betroffen instanties te sensibiliseren. Unia is een onafhankelijke openbare dienst waar u in alle vertrouwelijkheid en gratis onthaald wordt.

Meer info ?

Slachtoffer of getuige van discriminatie ?

Wat doet het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen ?

Het IGVM is een onafhankelijke openbare dienst die u kan informeren over uw rechten, u begeleiden in de stappen die u onderneemt, of gewoonweg de feiten registreren met de bedoeling de betroffen instanties te sensibiliseren, in alle vertrouwelijkheid en gratis, voor discriminaties op grond van geslacht (en zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie).

Over twee instellingen beschikken om gelijkheid te bevorderen, alsook de strijd tegen discriminatie: dit draagt ertoe bij de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te integreren, overal en altijd!