Wedde

De jaarwedde is gebaseerd op uw niveau, uw graad en uw salarisschaal. Ook andere elementen kunnen een invloed hebben op het salaris, zoals premies en vergoedingen.

 

  De jaarwedde is gebaseerd op uw niveau, uw graad en uw salarisschaal. Ook andere elementen kunnen een invloed hebben op het salaris, zoals premies en vergoedingen. Elke instelling is verantwoordelijk voor het berekenen en betalen van de lonen van haar contractueel en statutair personeel en haar mandatarissen.


  De niveaus

  Voor de Brusselse openbare ambten zijn er 4 niveaus:

  • A: voor jobs op universitair niveau of op het niveau van het hoger onderwijs van het lange type
  • B: voor jobs op bachelorniveau
  • C: voor jobs op het niveau van het hoger middelbaar onderwijs
  • D: geen diplomavereisten

   

  De rangen en graden

  Elk niveau telt meerdere rangen die overeenkomen met verschillende graden.

  Voor de niveaus B, C en D zijn er 2 rangen die overeenkomen met verschillende graden:

  • voor niveau B :
   • B1: assistent(e)
   • B2: eerste assistent(e)
  •  voor niveau C :
   • C1: adjunct
   • C2: eerste adjunct
  • voor niveau D :
   • D1: klerk
   • D2: eerste klerk

  Voor niveau A zijn er 7 verschillende rangen die overeenkomen met verschillende graden:

  •    A1: attaché of ingenieur
  •    A2: eerste attaché, eerste ingenieur of raadgever/raadgeefster-deskundige
  •    A3: directeur/directrice of ingenieur-directeur/directrice
  •    A4: directeur/directrice diensthoofd 
  •    A4+: adjunct-directeur/directrice-generaal
  •    A5: directeur/directrice-generaal
  •    A6: adjunct-secretaris-generaal (betreft 1 functie bij de GOB)
  •    A7: secretaris-generaal (betreft 1 functie bij de GOB)

  Weddeschalen

  Voor elke graad zijn er verschillende weddeschalen. Een ambtenaar die bij een van de graden start, krijgt de laagste schaal toegewezen. Hij of zij komt in aanmerking voor een eerste loonschaalverhoging (102, 112, 210, 230 of 310) na een anciënniteit van 6 jaar, op voorwaarde dat hij of zij een gunstige beoordeling heeft gekregen en hij of zij de toegewezen doorlopende beroepsvorming heeft gevolgd. Een tweede loonschaalverhoging (103, 113 of 220) is mogelijk voor bepaalde graden van personeelsleden die een anciënniteit van negen jaar in de lagere schaal hebben, die een gunstige beoordeling hebben gekregen en die de toegewezen opleidingen hebben gevolgd. 

  De rangen A4 tot en met A7 zijn functies die bij mandaat worden toegewezen voor een periode van vijf jaar. Bij deze functies kan de weddeschaal niet verhogen omdat er slechts één weddeschaal per graad is (A400 voor de A4; A410 voor de A4+; A500 voor de A5; A600 voor de A6; A700 voor de A7).

   

    

    Berekening van het salaris en indexatie van de lonen 

    De berekening van uw maandsalaris wordt beïnvloed door verschillende elementen: uw niveau, uw graad, uw anciënniteit, uw gezinssituatie, enz.

    Het maandsalaris wordt anders berekend voor statutairen en contractuelen. Om het bedrag van uw bruto maandsalaris te kennen, moet u het bedrag van het niet-geïndexeerde jaarsalaris nemen dat u in de weddeschalen hierboven kunt vinden.

    De weddeschalen zijn uitgedrukt in niet-geïndexeerde brutobedragen. Dat betekent dat de bedragen van de salarisschalen met een stijgingscoëfficiënt worden vermenigvuldigd. In de overheidssector wordt deze coëfficiënt verhoogd twee maanden nadat de spilindex is bereikt of overschreden. 
    De spilindex is in juli 2022 overschreden: de nieuwe stijgingscoëfficiënt voor de bruto maandsalarissen en de toelagen bedraagt 1,9222 vanaf september 2022
     

    Hieronder volgt een schematisch overzicht van de berekening. 

    Bruto maandsalaris
    + diverse toelagen indien van toepassing
    = Totaal brutobedrag
    - bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering (RSZ) van 3,55%
    - inhouding gesolidariseerd pensioenfonds van 7,50%

    = Totaal belastbaar bedrag
    - bedrijfsvoorheffing
    - speciale socialezekerheidsbijdrage
    + belastingvrije vergoedingen
    - niet-belastbare aftrekposten

    = Netto maandsalaris

    Bruto maandsalaris
    + diverse toelagen indien van toepassing
    = Totaal brutobedrag
    - RSZ-bijdrage van 13,07%
    = Totaal belastbaar bedrag
    - bedrijfsvoorheffing
    - speciale socialezekerheidsbijdrage
    + belastingvrije vergoedingen
    - niet-belastbare aftrekposten

    = Netto maandsalaris

    Ga naar onze simulator voor een schatting van uw (toekomstig) salaris.