Mandaten

Ben jij dé geschikte persoon om mee aan het roer van een overheidsorganisatie te staan? Wil je jouw expertise en competenties inzetten ten dienste van de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Leiderschap en management zijn jouw sterktes? 

Zoek dan niet verder en solliciteer voor een mandaat! 

talent.brussels organiseert de selecties van alle managementposities in de gewestelijke overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De selectieprocedures voor de mandaten van rang A4 t.e.m. A7 lopen als volgt:  

De vacature wordt altijd officieel aangekondigd in het Belgisch Staatsblad en vervolgens via onze website. In de vacature staat steeds vermeld in welke taalrol het mandaat vacant werd verklaard (Nederlands, Frans of beide). Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad heb je 35 dagen de tijd om jouw kandidatuur in te dienen. 

Een kandidatuur bestaat altijd uit een gestandaardiseerd CV en jouw hoogst behaalde diploma. Alle belangrijke documenten met betrekking tot de vacature (gestandaardiseerd CV, functiebeschrijving en strategische en transversale doelstellingen) kan je raadplegen via de vacature op onze website. 

Enkele aandachtspunten voor het indienen van een kandidatuur:  

 • het gestandaardiseerd CV dient te worden ingevuld in een taalrol van de vacature; 
 • jouw taalrol is de taal van jouw hoogst behaalde diploma; 
 • jouw taalrol dient overeen te stemmen met een taalrol van de vacature; 
 • extra bijlages zijn toegestaan, maar niet vereist; 
 • een kandidatuur wordt altijd ingediend via aangetekende zending en via mail; 
 • uit het gestandaardiseerd CV moet blijken dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. 

Kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden namelijk: 

 1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking; 
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt. 

Bovendien moeten kandidaten zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen: 

 • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma die toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst; 
 • minstens zes jaar leidinggevende ervaring. 

Een selectiecommissie met expertise in de materie, HR en openbaar ambt wordt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangeduid voor een specifieke selectieprocedure. De leden van de commissie beslissen tijdens de openingsvergadering over de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Als jouw kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, word je door talent.brussels geconvoceerd voor het vervolg van de selectieprocedure, zijnde het assessment en het interview. 

talent.brussels doet beroep op een onafhankelijk assessmentbureau om de competenties van de kandidaten te evalueren. Dit assessment gebeurt op de site van het assessmentbureau of vanop afstand. De competenties die geëvalueerd worden staan opgenomen in de functiebeschrijving van het vacante mandaat. 

Als laatste stap ontvangt de selectiecommissie alle geconvoceerde kandidaten voor een interview. Tijdens dit interview wordt dieper ingegaan op jouw motivatie en de match tussen jouw profiel en de functiebeschrijving. 

Wanneer alle kandidaten door de selectiecommissie werden gehoord, dienen zij een gemotiveerd advies in bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering rekening houdend met: 

 • de overeenstemming van jouw profiel met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek; 
 • jouw titels en verdiensten; 
 • het resultaat van jouw assessment. 

In dit advies worden kandidaten ingedeeld in de groepen A “geschikt” en B “niet geschikt”, en rangschikt de selectiecommissie de kandidaten in de groep A “geschikt”. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist vervolgens op basis van dit gemotiveerde advies aan wie zij het mandaat toewijst. Na deze beslissing contacteert talent.brussels alle kandidaten met hun resultaat. 

Bereken het salaris van mandaatfuncties met de salarissimulator en lees over de extra voordelen

Een mandaat wordt toegewezen voor een periode van 5 jaar en kan eenmaal worden verlengd. Na een tweede mandaatperiode organiseert talent.brussels een nieuwe selectieprocedure. Een mandaathouder kan hierop solliciteren indien de laatste evaluatie niet ongunstig was. 

Indien je geen nieuw mandaat opneemt zijn er verschillende mogelijkheden: 

 • Je bent ambtenaar: je neemt opnieuw de laatste graad in waarin je werd benoemd. 
  • Je had een mandaat gedurende 5 jaren: 
   • van rang A4 of A4+: je geniet de weddeschaal A310; 
   • van rang A5, A6 of A7: je geniet de weddeschaal A400. 
  • Je had een mandaat gedurende 10 jaren: je behoudt je weddeschaal. 
 • Je bent geen ambtenaar: je ontvangt een vergoeding van ten minst 6 maanden wedde.

Openstaande oproepen

Er zijn momenteel geen openstaande mandaatoproepen.


Voor al uw vragen met betrekking tot de selectieprocedures van mandatarissen kan je terecht bij het secretariaat mandaten via mandats@talent.brussels