Een klacht neerleggen

Talent.brussels stelt alles in het werk om u de best mogelijke service te bieden. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over een antwoord of een beslissing van een van de diensten van talent.brussels.  

Indien uw benadering van deze dienst helaas niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met onze klachtenafdeling.

De klachtendienst is een dienst waar u gratis terecht kunt met uw klacht over de diensten van talent.brussels.

Bij de uitoefening van zijn functie neemt de klachtenbeheerder een neutrale en strikt onpartijdige positie in en is hij gebonden aan het beroepsgeheim.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop een administratieve dienst of een onder het gezag daarvan werkende persoon zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen.

Elke externe gebruiker van talent.brussels kan dus een klacht indienen, of het nu gaat om een werkzoekende, een werkgever, een partner, enz.

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten een aantal gegevens bevatten:

 • Identiteit van de klager (naam, adres).
 • Dienst of persoon die het voorwerp van de klacht is.
 • Datum en handtekening van de indiener van de klacht. Digitale handtekeningen worden aanvaard.
 • Uitleg van de reden waarom de persoon de klacht indient.
 • Beschrijving van het gedrag dat aanleiding gaf tot de klacht.
 • Datum van de feiten. U heeft 6 maanden vanaf de datum van het incident om een klacht in te dienen.

De klacht moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het kan geen betrekking hebben op een handeling waarover de klachtendienst reeds een klacht heeft behandeld.
 • Er is vooraf contact opgenomen met de dienst waartegen uw klacht is gericht.
 • Uw belang moet duidelijk voldoende zijn.
 • Uw klacht moet betrekking hebben op zaken die binnen de opdracht en bevoegdheid van talent.brussels vallen.

U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtenafdeling, waarin u uw probleem en uw verwachtingen/wensen duidelijk uitlegt. Het is raadzaam het verzoek te documenteren door de relevante documenten of bewijsstukken bij het formulier te voegen, zodat het dossier kan worden geanalyseerd.

De klachtenafdeling controleert de geldigheid van de klacht.

Binnen 10 dagen krijgt u een ontvangstbevestiging van de klacht en wordt u meegedeeld of de klacht ontvankelijk is.

De klachtenafdeling heeft 60 dagen de tijd om u een met redenen omkleed antwoord te geven.

Een klacht wordt gericht tot dezelfde administratie die het bestreden besluit heeft genomen (en is dus zowel rechter als partij), met het verzoek haar besluit te herzien in het licht van bepaalde nieuwe informatie. Het wordt behandeld door de interne klachtenafdeling van de organisatie.

De klacht is geen substituut voor een beroep. Het is geen vervanging van een beroepsprocedure dat onderhevig is aan een wettelijk kader. De termijnen voor het instellen van een beroep bij de hoven en rechtbanken worden niet opgeschort.

Het beroep maakt het mogelijk een besluit aan te vechten en wordt onderzocht door de bevoegde vooraf bepaalde organen buiten het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Door het onderstaande formulier in te vullen
 • Per post naar: talent.brussels - Afdeling Klachten - Emile Jaqmainlaan 20 - 1000 Brussel

Klachtenformulier

Titel
Adres
Wij kunnen uw klacht NIET in behandeling nemen als het een handeling betreft die voor het laatst meer dan 6 maanden voor het indienen van uw klacht heeft plaatsgevonden ²