Geautomatiseerde gegevensverzameling voor talentAnalytics.brussels, het statistisch jaarverslag van talent.brussels

Een project ter verbetering van het personeelsbeheer in het Brussels openbaar ambt

Nieuws

07 juni 2024

Nieuwe ordonnantie talentAnalytics.brussels 

In maart jongstleden werd de ordonnantie talentAnalytics.brussels bekrachtigd en afgekondigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 21 maart 2024 en aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement tijdens zijn zitting van vrijdag 15 maart 2024.  

Deze ordonnantie is van groot belang omdat ze de manier regelt waarop de  gegevens worden verzameld voor de verschillende cijfermatige verslagen die talent.brussels aan de regering voorlegt, met name “talentAnalytics.brussels”, het statistisch jaarverslag van talent.brussels over de tewerkstelling in het Brussels openbaar ambt.  

Dit verslag stelt ons in staat rekening te houden met de veranderingen in het openbaar ambt en te anticiperen op de toekomstige behoeften van de gewestelijke besturen, met bijzondere nadruk op het optimaliseren van talentmanagement. 

Geautomatiseerde gegevensverzameling 

Dankzij de wijzigingen die deze nieuwe ordonnantie met zich meebrengt  (uitbreiding van de gewestelijke overheidsinstanties die in het  onderzoek worden opgenomen, AVG-regels, lijst van verzamelde  variabelen), heeft talent.brussels een project gelanceerd om de gegevensverzameling te automatiseren. Dit project heeft verschillende voordelen: 

  • Gemakkelijke aanlevering van gegevens  

  • Aanzienlijke vermindering van de werklast van het betrokken personeel  

  • Standaardisering van de gegevens voor een eerlijke vergelijking tussen de instellingen 

  • Beveiligde datahosting 

Sinds midden mei stellen we het project voor aan onze partners. Deze uitwisselingen zijn essentieel om hun meningen te verzamelen en samen aan dit project te bouwen. We waarderen hun feedback en werken nauw met hen samen om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. 

Er zijn al regelmatige follow-ups gepland om ervoor te zorgen dat het project vooruitgang blijft boeken en dat de automatisering van de gegevensverzameling verder wordt geïmplementeerd. 

We willen al onze partners hartelijk bedanken voor hun medewerking en inzet. Hun actieve deelname is cruciaal voor het succes van dit ambitieuze project. 

Blijf ons volgen voor meer updates over talentAnalytics.brussels!