Omzendbrief betreffende het verlof voor medische of humanitaire redenen

Op 9 februari 2023 heeft de Regering de omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 211 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van artikel 204 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd.

Nieuws

24 februari 2023

Deze artikelen bepalen dat de ambtenaar dienstvrijstelling kan krijgen om naar medische onderzoeken te gaan bij een specialist die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden.
De aanvraag moet worden gestaafd door een getuigschrift voor verstrekte hulp.

Met het oog op de rechtszekerheid moet, onder andere, het begrip "specialist" in het kader van de in bovengenoemde artikelen van het Statuut bedoelde medische onderzoeken worden vastgesteld. Deze omzendbrief biedt dus meer rechtszekerheid door een uniforme interpretatie te geven van de volgende in de twee "ad hoc"-artikelen van het Statuut genoemde begrippen: "medisch onderzoek", "specialist", "buiten de diensturen".

a.     Verduidelijking van de begrippen “medisch onderzoek” en “specialist”:

  • Het medisch onderzoek in de zin van de artikelen 204 en 211 van de statuten van 21 maart 2018 is een diagnostische procedure die wordt uitgevoerd omwille van gezondheidsredenen. Het medisch onderzoek maakt het mogelijk om de ontwikkeling van een ziekte vast te stellen, te bevestigen of te ontkennen en de progressie, regressie of genezing ervan te beoordelen..
  • Het begrip “specialist” zoals bedoeld in de artikelen 204 en 211 van de statuten van 21 maart 2018 slaat uitsluitend op de “arts-specialisten”. 

Een arts-specialist is een arts die gespecialiseerd is een bepaald domein van de geneeskunde. De patiënt raadpleegt de arts-specialist wanneer hij een gezondheidsprobleem heeft dat specifieke zorg vereist. Vaak is het de huisarts die de patiënt naar een arts-specialist doorverwijst.

In België zijn er 51 beroepstitels van specialisten  erkend (vermeld in de omzendbrief).

Deze lijst werd vastgelegd in het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Integendeel zijn Kinesitherapeuten, psychotherapeuten en paramedische beroepen, alsmede in het algemeen de beroepen die niet in de lijst van de erkende beroepstitels werden opgenomen, uitgesloten en kunnen niet beschouwd worden als een “specialist”.

b.     Verduidelijking van het begrip “Buiten de diensturen”:

De diensturen bedoeld in deze omzendbrief zijn de uren gedurende welke het personeelslid aanwezig en aan het werk moet zijn, binnen de grenzen van de voor hem geldende arbeidsregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement van de gewestelijke instelling waar hij werkzaam is.

Worden beschouwd als “tijdens de diensturen”, in de zin van deze omzendbrief: de medische onderzoeken waarvan het tijdstip van het onderzoek buiten de diensturen valt, maar waarvoor het personeelslid zich tijdens de diensturen naar de plaats van het medisch onderzoek moet begeven.

c.     Procedure voor het verlenen van dienstvrijstelling :

De omzendbrief bevat een procedure die moet worden gevolgd om vrijstelling van dienst te kunnen vragen voor medisch onderzoek door een specialist tijdens de diensturen.

Voor vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen met jur@talent.brussels