Actiris

De missies

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend.

Als openbare dienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen op maat aan te bieden en doeltreffende en gratis hulpmiddelen ter beschikking te stellen die aan de specifieke behoeften van de doelgroepen beantwoorden.
 
Als openbare tewerkstellingsdienst, die zich bewust is van de essentiële rol die tewerkstelling binnen de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale samenhang heeft, is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te leveren voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor iedereen.
 
Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te bieden voor de werkgelegenheid in het Gewest in al zijn vormen en met al zijn diversiteit. In dat opzicht zal Actiris zich op een transversale manier inzetten ten voordele van diversiteit en tegen discriminatie, in het bijzonder door middel van zijn anti-discriminatieprogramma.
 
Twee strategische en transversale opdrachten
 
Om van deze visie realiteit te maken, concentreert Actiris zijn actie en zijn middelen rond twee strategische en transversale opdrachten:
 

 1. De matching tussen Werkgevers en Werkzoekenden garanderen

  De diensten aan de werkgevers streven naar een kwaliteit waarbij Actiris zal trachten de op de Brusselse arbeidsmarkt beschikbare werkaanbiedingen te identificeren, te verzamelen en in te vullen.
  De diensten aan de werkzoekenden streven naar een kwaliteit waarbij elke werkzoekende die bij Actiris is ingeschreven onmiddellijk werkaanbiedingen krijgt voorgesteld die met zijn profiel overeenstemmen.
   
 2. De doorstroming naar werk organiseren

  Samen met zijn partners ontwikkelt Actiris een dienstenaanbod waarbij iedere Brusselse werkzoekende een begeleiding naar werk op maat krijgt aangeboden.
  Deze begeleiding bestaat uit specifieke steun aan de werkzoekende om samen met hem zijn persoonlijk actieplan uit te werken. Dit betekent indien nodig een gepaste doorverwijzing van de werkzoekenden naar alle bestaande tewerkstellings-, opleidings- en socioprofessionele inschakelingsoperatoren in Brussel.

 
Het Persoonlijk actieplan moet een vlotte, betrouwbare en transparante doorstroming naar werk garanderen.

De doorstroming is vlot, in die zin dat ze de werkzoekenden helpt om efficiënt, eenvoudig en snel naar de volgende fase van hun persoonlijk actieplan over te gaan.
De doorstroming is betrouwbaar in die zin dat ze de werkzoekenden de nodige hulpmiddelen ter beschikking stelt om hun rechten te behouden op grond van de uitvoering van het persoonlijke actieplan.
De doorstroming is transparant, omdat ze de rol en verantwoordelijkheden van Actiris enerzijds en die van de werkzoekenden anderzijds gedurende het volledige Persoonlijke actieplan duidelijk afbakent.

De beroepen

De functies die hieronder worden beschreven stellen maar een deel van de bestaande functies bij Actiris voor en geven een oppervlakkig beeld van de taken en verantwoordelijkheden die eraan verbonden zijn. Het doel is u een concreet overzicht te geven van wat enkele van onze medewerkers doen.
 
Indien u geïnteresseerd bent in een specifieke functie, kunt u contact met ons opnemen va het e-mailadres grh.hrm@actiris.be.
 
tot wie richten onze functies zich ?

 • Tot werkzoekenden
   
 • Tewerkstellingsconsulent
  Zij identificeren zich met werkzoekenden die ze helpen werk te zoeken die bij hen past, en hen tijdens het hele parcours naar werk begeleidt. Zij adviseren, begeleiden en/of oriënteren werkzoekenden, indien nodig, naar specifieke opleidingen of bijstand.
  Deze functie vereist een bachelordiploma/graduaat.
   
 • Onthaalagent – inschrijvingen – attesten
  Zij ontvangen en verwijzen de personen die naar een agentschap komen door. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het openen van het administratief dossier van de personen die zich komen inschrijven bij Actiris als werkzoekende. Zij bezorgen ook alle documenten en/of attesten dat de ingeschreven werkzoekenden nodig hebben.
  Deze functie vereist het CESS (getuigschrift hoger secundair onderwijs). 
   
 • Call-centermedewerker (telefonische dienst)
  Zij antwoorden op de vragen van werkzoekenden, zij verschaffen hen informatie over onze diensten, sturen hen elke nuttig document en/of attest op, staan hen bij bij het gebruik van ‘MijnActiris’ en oriënteren hen indien de situatie dit vereist.
  Deze functie vereist het CESS (getuigschrift hoger secundair onderwijs)
  De medewerkers die werken met werkzoekenden, kunnen zetelen in het hoofdgebouw op de Anspachlaan, in de lokale agentschappen of in een ander Actirisgebouw dat zich altijd in Brussel bevindt.
   
 •  Tot werkgevers
  Werkgeversconsulent
  Zij ontmoeten Brusselse werkgevers om zo hun noden te begrijpen en hen de concrete oplossingen die Actiris kan bieden voor te stellen. Zij bieden een ondersteuning op maat bij het definiëren van het gezochte profiel bij het aanwerven van de ideale kandidaat, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het bedrijf (omvang, sector, beperkingen,enz.)
  Deze functie vereist een Master/universitair diploma.
   
 • Beheerder werkaanbiedingen
  Zij werken mee aan de finalisatie van de werkaanbieding en aan de definitie van de selectiemethode om kandidaten te selecteren. Zij zoeken en ontmoeten de beste kandidaten tussen de ingeschreven werkzoekenden bij Actiris en verwijzen deze door naar de werkgevers. Zij kunnen ook een preselectie maken van de kandidaten die bij hen postuleren, op basis van objectieve criteria of op basis van een kort gesprek.
  Deze functie vereist een bachelordiploma/graduaat.
   
 • Tot partners
  Bepaalde diensten van Actiris worden geleverd door partners. Dit dankzij specifieke conventies die een goede coördinatie, administratieve en financiële opvolging vragen, alsook een gemeenschappelijk effectief werkinstrument dat door iedereen gecontroleerd wordt.
   
 •  Projectbeheerder
  Zij werken rechtstreeks mee met de opstelling van het strategisch plan van het partenariaat : het ontwikkelen van de specificaties voor de project- en partneroproepen. Dit op basis van de geïdentificeerde noden op het terrein. De projectbeheerders gaan nadien de partnerkandidaten analyseren, ontmoeten en selecteren met als doel de ondertekening van een overeenkomst.  
  Deze functie vereist een Master/universitair diploma.
   
 • Medewerker ondersteunende dienst partenariaat
  Zij zorgen op dagelijkse basis voor een goed administratief en financieel beheer van de overeenkomsten met de partners. Zij staan in rechstreeks contact met het partnernetwerk, met de projectbeheerders en met het ESF van Actiris (Europees Sociaal Fonds)
  Deze functie vereist een CEFF (getuigschrift hoger secundair onderwijs)

 
en onze andere functies

 • Het departement werkgelegenheidsprogramma’s
  De medewerkers van dit departement staan in voor het beheer van de uitvoering van een aantal maatregelen die de werkgelegenheid bevorderen (GECO, CBP,SBO, enz.) of zorgen via de dienst ondersteuning bij collectief ontslag dat ze worden beheerd door de betrokken rechtsstelsels. Dit in nauwe samenwerking met de werkgevers en de betrokken werknemers.
   
 • Onze ondersteunende functies
  Zoals bij elke werkgevers, is de werking van onze instelling mogelijk dankzij het werk van onze vele collega’s actief in diverse domeinen zoals financiën, informatica, logistiek (beheer gebouwen, onderhoud, kantine), communicatie, Human Resssources, enz. In elk van deze ondersteunende diensten vind je functies terug van het type administratief of secretariaatmedewerker, dienstverantwoordelijke en technische/gespecialiseerde medewerker.

 
Deze voorstelling is onvolledig aangezien het moeilijk zou zijn de om u Actiris gedetailleerd voor te stellen wetende dat onze functies voortdurend evolueren in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Daarom nodigen wij u uit om regelmatig onze vacatures te raadplegen!

Waarom werken bij ons?

Wij dienen de wet- en regelgeving te respecteren, alsook de rechten en plichten die de algemene Principes van het openbaar ambt vormen.
Bijvoorbeeld :
 

 • Het belang van de werknemer moet wijken voor het algemeen belang

 • Dezelfde dienstverlening bieden aan alle klanten

 • Geen profijt of enig voordeel halen uit activiteiten

 • Het eisen of verkrijgen van cadeaus, rechtstreeks of via een tussenpersoon, is niet toegelaten.

 • Gedrag dat het vertrouwen van het publiek in de openbare dienst in het gedrang kan brengen vermijden.

 • Beschermen van de persoonlijke levenssfeer, zowel tegenover onze klanten als tegenover onze collega’s.

 • Discriminatie bestrijden op vlak van leeftijd, geslacht, afkomst of filosofische en religieuze overtuigingen.

 • an de persoonlijke levenssfeer, zowel tegenover onze klanten als tegenover onze collega’s.

 • Het neutraliteitsprincipe hanteren

 
Actiris houdt zich bezig met de erkenning en het welzijn van zijn medewerkers.
Daarom bieden wij al onze medewerkers:

 • De valorisatie van de anciënniteit binnen de organisatie maar ook van eerdere ervaring indien dit mogelijk is

 • 35 dagen jaarlijks verlof plus de feestdagen

 • Een onthaalprogramma

 • Functiegeoriënteerde opleidingen maar ook taalopleidingen, informaticaopleidingen,…

 • Ondersteuning en opvolging gedurende uw hele professionele parcours

 • Maaltijdcheques

 • Een MIVB-abonnement

 • Een hospitalisatieverzekering

 • De mogelijkheid om de arbeidstijd zo te organiseren dat het in balans staat met het gezinsleven

 • Diensten en ondersteuningen eigen aan een groot bedrijf

 • Een luistercel en de mogelijkheid uw toevlucht de zoeken tot “vertrouwenspersonen”

 • Actiris promoot een anti-discriminatie en diversiteitsbeleid. Dit zowel binnen het eigen bedrijf als bij de werkzoekenden die dagelijks ontvangen worden. Concreet houdt dit in:

 • Een gelijke behandeling zonder discriminatie op vlak van leeftijd, geslacht, afkomst of filosofische of religieuze overtuiging.

 • Een verbod om discriminerende werkaanbiedingen te aanvaarden

 • Een gelijke behandeling (functie, aanwerving en bevordering) van de personeelsleden ongeacht hun:

 • geslacht;

 • afkomst;

 • scholingsgraad;

 • seksuele geaardheid;

 • eventuele handicap.

Daarom bestaat het personeelsbestand van Actiris uit mannen, vrouwen, personen van vreemde afkomst, personen jonger dan 26 jaar en ouder dan 45 jaar. Wij streven ernaar de werkplaatsen toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Momenteel zijn mindervalide werknemers ondervertegenwoordigd binnen ons bedrijf, ook al ontvangen wij geregeld stagiaires met een handicap. Dit is één van onze prioriteiten.
 
Kortom, werken bij Actiris, betekent deel uitmaken van een multidisciplinair, dynamisch en publieksgerichte onderneming !

Goed om te weten

Actiris is een tweetalige instelling van openbaar nut (ION) die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest valt. Binnen Actiris wordt een onderscheid gemaakt tussen tussen twee types van personeel: contractuele en statutaire personeelsleden.

 • Contractueel personeel: wordt aangeworven volgens een klassieke wervingsprocedure en heeft een arbeidsovereenkomst. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten zoals Arbeidsovereenkomsten van Onbepaalde Duur (AOD), Startbaanovereenkomsten (SBO), Doorstromingsprogramma’s (DSP), enz.
 • Statutair personeel: wordt aangeworven volgens een officieel selectieproces dat door SELOR wordt georganiseerd. De statutaire ambtenaren vallen onder een Besluit, dat het « statuut » wordt genoemd.

De statutaire en contractuele personeelsleden zijn aan dezelfde arbeidsvoorwaarden onderworpen, zoals verlofregeling, loonschalen en bijbehorende voordelen, opleiding of indeling per niveau. Voor andere aspecten echter, zoals pensioen of doorgroeimogelijkheden naar kaderfuncties, zijn de bepalingen anders.