Wanneer je werkt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan investeer je in een betekenisvol project dat de bewoners en de gemeenschap helpt en ondersteunt. Je krijgt de mogelijkheid te werken in een dynamische omgeving, waar teamwork, innovatie, creativiteit, initiatief en het welzijn van elke medewerker belangrijke kernwoorden zijn!

Om onze collega’s van het Gewest te versterken zijn we momenteel op zoek naar een Inspecteur/Inspectrice-generaal (A4) Human Resources bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Het mandaat is vacant verklaard in de Nederlandstalige taalrol.


Jobinhoud
Het hoofd van de directie ‘Human Resources’, onder toezicht van de leidende ambtenaren van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid:  

 • ontwikkelt instrumenten en actiemiddelen om het Gewestelijk Agentschap voor Netheid in staat te stellen een dynamische, aantrekkelijke en innovatieve werkgever te zijn. Ontwikkelt een echte personeelsstrategie voor een nieuwe managementcultuur gebaseerd op welzijn en prestaties door autonomie en verantwoordelijkheid;  
 • zorgt voor een kwalitatief beheer van de personeelsdossiers, met inachtneming van de geldende voorschriften;
 • zorgt voor flexibiliteit in het beheer van de human resources naar gelang van de verschillende potentiële crisissituaties die zich kunnen voordoen;
 • stuurt het vakbondsoverleg;
 • leidt als hoofd Personeelszaken het veranderingsmanagement in het kader van de digitale transformatieprogramma's van het Agentschap en de vermindering van het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen;  
 • zorgt er met een proactief HR-beleid voor dat de waarden van de organisatie tot uiting komen in haar optreden, en bevordert aldus het welzijn van het personeel, hun motivatie en de kwaliteit van de openbare dienstverlening; 
 • ontwikkelt een personeelsplan in overeenstemming met de gewestelijke normen; 
 • voert een beoordelingssysteem in voor het administratief en leidinggevend personeel volgens procedures die de samenhang binnen de hiërarchische lijnen versterken en de resultaten objectief maken;
 • zorgt voor systematische opleiding voor elke personeelscategorie en ziet erop toe dat de opleidingscatalogus wordt versterkt, met name wat leidinggevende vaardigheden betreft;  
 • organiseert het beheer van de human resources die aan de commerciële diensten van het Agentschap zijn toegewezen.
   

Werkgever
Net Brussel is een instelling van openbaar nut van type A onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel. 

Net Brussel valt onder het hiërarchisch gezag van de minister belast met Openbare Netheid. 

Als gewestelijke organisatie voor Netheid wil dit agentschap ervoor zorgen dat de stad properder wordt door acties te ondernemen op het vlak van ophalen en verwerken van afval, schoonmaak en pedagogie. 

Net Brussel speelt een fundamentele rol in de ecologische transitie, in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel. 
 

Website: Net Brussel
 

Profiel

Het mandaat van Inspecteur/Inspectrice-generaal (A4) Human Resources wordt, conform artikel 435 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen:

 • Minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst;
 • Minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een  overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 29 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk:

 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

 
Competenties

De Inspecteur/Inspectrice-generaal (A4) Human Resources dient te beschikken over onderstaande competenties:

 • leiderschap; 
 • zin voor initiatief;
 • management; 
 • ontwikkeling van teams en medewerkers;
 • klantgerichtheid;
 • beïnvloeden.

 
Wat bieden we aan?
Er is 1 vacature bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (De Broquevillelaan 12, Brussel 1150, België).
Je wordt aangeworven als mandataris van de graad Inspecteur/Inspectrice-generaal (A4). De duurtijd van het mandaat ligt vast op 5 jaar, en kan eenmalig hernieuwd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor nogmaals 5 jaar.
De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.
De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal 15/1.


Hoe solliciteren?
Stuur je kandidatuur (inclusief gestandaardiseerd cv en diploma) naar talent.brussels, via het online platform binnen de 35 dagen na publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad.
Raadpleeg hier het gestandaardiseerd CVfunctiebeschrijving en doelstellingen van het mandaat in kwestie. Let op: gebruik van het gestandaardiseerd cv is verplicht.
Ga voor meer informatie over de procedure naar onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

Selectieprocedure
De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

 • de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
 • de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
 • het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Raadpleeg hier de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad.

Des questions sur une carrière au sein de la Région bruxelloise ?
Nos ambassadeurs vous répondent

Net Brussel

Net Brussel is een paragewestelijke instelling type A die, vandaag, tot een de grootste werkgevers van laaggeschoolde arbeidskrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort. Zijn hoofdmissie is een gezondere en nettere stad garanderen via de ophalingen en verwerking van afval en de straatreiniging. Voor al deze activiteiten worden er dagelijks meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines ingezet.

Solliciteren