In het kader van de coronacrisis heeft de Brusselse hoofdstedelijke Regering op 23 april 2020 beslist dat de personeelsleden van de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut vrijwillig hun diensten kunnen aanbieden ten behoeve van een andere Brusselse overheidsinstelling in nood.​

Dit besluit bepaalt dat de betreffende personeelsleden activiteiten als vrijwilliger mogen uitvoeren tijdens hun werkuren, mits ze daarvoor de goedkeuring van hun leidende ambtenaar krijgen en in aanmerking komen voor dienstvrijstelling.​

Het Besluit Vrijwilligerswerk is opgenomen omdat sommige instellingen hun teams snel moeten kunnen versterken om het hoofd te kunnen bieden aan deze crisis. Dit staat onze medewerkers toe om de instellingen te helpen die dringend hulp nodig hebben.​

Ter herinnering : het personeelslid kan alleen in volgende organisaties vrijwilligerswerk verrichten :

 • Privaatrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid: VZW’s ;
 • Publieke organisaties : ziekenhuizen, mutualiteiten, OCMW’s, meer bepaald voor het vervoer van zieken of personen met beperkte mobiliteit ;
 • “Gestructureerde” feitelijke verenigingen, die personen samenbrengen die een onbaatzuchtig of openbaar doel nastreven. Onder “gestructureerd” verstaan we enkele juridische criteria zoals het hebben van statuten, een directe controle over de werking ervan, loontrekkenden in dienst hebben of een specifieke link hebben met een koepel VZW of een vereniging die loontrekkend personeel bezit ;
 • De gemeenten in het kader van sommige diensten van openbaar nut, uitgeoefend zonder winst ten voordele van de bevolking, voor sociale doeleinden : gemeentelijke bibliotheek, huiswerkhulp, deelname aan een evenement georganiseerd door de gemeente of de stad, seniorenvereniging, enz.
 • Commerciële bedrijven met een sociaal doeleinde, in de handelssector, die niet toegewijd zijn aan de verrijking van hun partners, of, die ten minste geen enkele vermogensuitkering of een beperkte uitkering uitreiken. Ze worden beschouwd als non-profit (bv. Coöperatieve vennootschappen).
 • Openbare diensten en ION van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.​

De medewerkers die hun hulp willen bieden aan één van deze organisaties kunnen een dienstvrijstelling genieten. Deze dienstvrijstelling wordt toegekend door de leidende ambtenaren, overeenkomstig artikel 165 van het statuut 2018 GOB en artikel 158 van het statuut 2018 ION.​

Graag vestigen we uw aandacht op het feit dat de Regering vraagt aan de leidende ambtenaren om een rapport op te stellen betreffende deze vrijstellingen aan de Minister van Openbaar Ambt binnen de twee maanden na het opheffen van de afzonderingsmaatregelen.

Hieronder vindt u de verschillende vrijwilligersactiviteiten van de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut.


Medische profielen

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie​

Beschrijving van de opdracht:

Artsen, verpleegkundigen, mensen met bredere medische of gezondheidsachtergrond, preventie-professionals:

 • Om met de nodige begeleiding, omkadering en vorming informatie te kunnen geven aan mensen of sectoren.
 • Op basis van scripts, brochures, edu-materiaal dat hen aangereikt wordt.

Duur van de opdracht:

Liefst 80% of 100% tot 30 juni of tot 1 december.

Plaats van tewerkstelling:

Te definiëren.​

Contactpersoonen in uw organisatie die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de vragen van de kandidaten:

Geert VANDENABEELE : gvandenabeele@ggc.brussels

Nicolas LAGASSE : nlagasse@ccc.brussels


Administratieve profielen

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Beschrijving van de opdracht:

Polyvalent, pragmatisch en met een goed gevoel voor praktische organisatie:

 • Om informatie en documenten, dossiers en gegevens te verwerken.
 • Op basis van workflows en methodes die aangereikt worden.

Duur van de opdracht:

Liefst 80% of 100% tot 30 juni of tot 1 december.

Plaats van tewerkstelling:

Te definiëren.​

Contactpersoonen in uw organisatie die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de vragen van de kandidaten:

Geert VANDENABEELE : gvandenabeele@ggc.brussels

Nicolas LAGASSE : nlagasse@ccc.brussels


Administratief assistent

Brugel - Dienst Socio-economische Zaken​

Beschrijving van de opdracht:

De administratieve assistent analyseert de aanvragen voor het statuut van beschermde klant.

Duur van de opdracht:

Nader te bepalen.

Plaats van tewerkstelling:

Brugel, Kunstlaan 46/14, 1000 Brussel.​

Contactpersoonen in uw organisatie die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de vragen van de kandidaten:

Kristel DE FEYTER: kdefeyter@brugel.brussels - 0496/892185


Vertaler ( Frans/Nederlands – Nederlands/Frans)

BPV (Brussel Preventie & Veiligheid)​

Beschrijving van de opdracht:

Verrichten van vertalingen van geschreven inhoud, evenals de revisie van reeds vertaalde inhoud om een coherentie van de vertalingen te waarborgen van de door de auteur gewenste betekenis en de originele tekst.

Duur van de opdracht:

3 - 6 maanden (minstens 2 dagen per week).

Plaats van tewerkstelling:

BPV (Brussel Preventie & Veiligheid)
de Lignestraat n°40, 1000 Brussel

Maar het is mogelijk om deze opdracht voor 100% uit te voeren via telewerk.​

Contactpersoonen in uw organisatie die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de vragen van de kandidaten:

Mourad METIOUI, : mourad.metioui@bps.brussels - M. 0490.52.34.82 - T. 02/507.99.51


Administratief personeel

BPV (Brussel Preventie & Veiligheid) - Prodev​

Beschrijving van de opdracht:

Polyvalent, pragmatisch, goed gevoel voor praktische organisatie alsook een goede kennis van burotica-tools :

 • Het behandelen van documenten, informatie, dossiers en gegevens.
 • Gebaseerd op workflows en methodes die zullen worden aangereikt.

Duur van de opdracht:

Tot september 2020.

Plaats van tewerkstelling:

BPV (Brussel Preventie & Veiligheid)
de Lignestraat n°40, 1000 Brussel.​

Contactpersoonen in uw organisatie die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de vragen van de kandidaten:

Philippe Poulain : philippe.poulain@bps.brussels