#WistJeDat? - Omstandigheidsverlof wegens huwelijk of wettelijke samenwoning in het openbaar ambt

Personeelsleden van de GOD’s* en ION’s** van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen verlof krijgen naar aanleiding van hun huwelijk of wettelijk samenlevingscontract en dat van hun kind. 

Nieuws

12 juni 2024

Personeelsleden van de GOD’s* en ION’s** van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen 4 dagen verlof krijgen naar aanleiding van twee gebeurtenissen: hun huwelijk of de inschrijving in het bevolkingsregister van hun wettelijk samenlevingscontract. 

Maar dat is nog niet alles. Personeelsleden hebben ook recht op 2 verlofdagen ter gelegenheid van het huwelijk of de inschrijving in het bevolkingsregister van het samenlevingscontract van hun kind of het kind van de persoon met wie het personeelslid als koppel samenwoont. 

Als de gebeurtenis zich voordoet in de loop van een deeltijdse werkperiode, wordt de duur van het verlof verhoudingsgewijs verminderd. Men kan dit verlof in halve werkdagen opnemen. 

*Een personeelslid dat deel uitmaakt van een GOD die valt onder het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel (Art. 194-195). 

**Een personeelslid dat deel uitmaakt van een ION die valt onder het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke instellingen van openbaar nut van Brussel  (Art. 187-188).