Rekrutering

De hoofdmissie van talent.brussels is het aanwerven van nieuw talent voor de gewestelijke overheidsdiensten en dat is exact wat het team Talent Acquisition dagdagelijks doet. Deze ploeg houdt zich ook bezig met de selectie en evaluatie van de topmanagers van het Gewest. Algemeen optimaliseren ze het wervingsbeleid door soepele en snelle procedures op poten te zetten. 

MyTalent Recruitment

Sinds februari 2022 beheert talent.brussels zijn selectieprocedures op het eigen platform MyTalent Recruitment. Dit platform richt zich zowel op kandidaten als consultants en maakt het mogelijk om voor beide doelgroepen de selectieprocedure van begin tot einde op te volgen.

Dit platform omvat verschillende nieuwe aanwervingsfuncties, die de doorlooptijd van een selectieprocedure met meer dan 40% inkort. Eén van de grootste verschillen met het huidige systeem is de afschaffing van het gestandaardiseerde cv. De nieuwe benadering van talent.brussels legt het accent nu op de ervaring die de kandidaat relevant acht voor de gewenste functie door prescreeningvragen te stellen. Dit systeem zorgt ervoor dat de kandidaat kan inschatten in welke mate zijn of haar profiel overeenstemt met de functie die moet worden ingevuld, waardoor ook de betrokkenheid wordt vergroot.

Nog een belangrijk voordeel is dat de selectieproeven gedurende een bepaalde periode volledig online aangeboden worden en op verschillende apparaten beschikbaar zijn (computer, smartphone, tablet, enz.). Deze dienst is 24/24 en 5/7 voor de kandidaten beschikbaar via e-mail en chat zowel in het Frans als in het Nederlands. Benieuwd naar het platform?

Talent Box

Talent Box is het online documentatiecentrum van het team Talent Acquisition, dat wordt aangeboden aan de verschillende rekruteringspartners van talent.brussels. Hier vindt u alle informatie over MyTalent Recruitment, de sollicitatieprocedure en de verschillende testen die talent in het kader van deze procedures aanbiedt. Via de contactmodule kunt u voor ieder probleem terecht bij de juiste persoon.  

Talent Box

Methodologie

Om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening te garanderen, heeft het team Talent Acquisition een aantal specifieke methodologieën ontwikkeld.


De STAR-methode

Onze selectieconsulenten nemen de interviews af op basis van de STAR-methode. De STAR-methode is een gestructureerde en gedragsgerichte manier om vragen te stellen tijdens een sollicitatieprocedure, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Dit gedeelte van het interview begint met de vraag naar een concrete beschrijving van een (professionele) situatie uit je recente verleden waarin je gebruik maakte van een bepaalde competentie. Daarna vragen we je om jouw taak of rol in die situatie te omschrijven en de actie(s) die je hebt ondernomen. Tenslotte beschrijf je het bereikte resultaat. 

De STAR-methode laat ons toe om op een relatief korte tijd een compleet beeld te krijgen van jou als persoon, door het verzamelen van objectieve gegevens over waarneembaar gedrag die je reeds hebt getoond. De kerngedachte achter de STAR-methode stelt dat gedrag uit het recente verleden een goede voorspeller is voor toekomstig gedrag. 

Een jobinterview

Competentiewoordenboek

Met het project ‘cartografie’ wil talent.brussels de verschillende digitale hr-instrumenten en praktijken van de Brusselse regionale organismen in kaart brengen. 

De invoering van een op competenties gebaseerd hr-managementsysteem stelt de Brusselse overheidsdiensten in staat zich op de arbeidsmarkt te positioneren als een moderne werkgever. Daarnaast maakt dit een meer dynamische intraregionale mobiliteit mogelijk. 

Het gerealiseerde competentiewoordenboek met de transversale taxonomie van competentieprofielen beperkt zich momenteel enkel tot de gedragscompetenties.   In een context van hybride werken waarbij de dienstverlening aan de burgers en de interne manier van werken gebaseerd zijn op steeds meer aanwezige en complexe digitale instrumenten en praktijken (versnelde invoering van telewerk, e-leren, e-governance...), is de integratie van digitale competenties in het competentiewoordenboek van het Brussels Gewest van essentieel belang. 

Competentiewoordenboek raadplegen

Competentieprofielen

De competentieprofielen worden opgesteld door het team Talent Acquisition en zijn bestemd voor personen die belast zijn met het volledig of gedeeltelijk opstellen van competentieprofielen in het kader van selecties of enig ander hr-proces waarbij deze competenties aan bod komen.  

Dit document bevat 18 standaardprofielen die bepaald werden bij de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (ION's) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met talent.brussels. Voor elk profiel worden de mogelijkheden om van het model af te wijken aangegeven.  

Deze profielen kwamen tot stand op basis van een analyse van de functiebeschrijvingen die gebruikt worden bij de partnerinstellingen in de Brusselse gewestelijke ambtenarij.  

De keuze voor een profiel gebeurt op basis van de rol of de soort functie (medewerker, coördinator, manager, projectleider of raadgever-deskundige) en het niveau van de functie (D, C, B, A - A1 tot A3).  

Competentieprofielen

Rooster generieke competenties

In dit document, opgesteld door het team Talent Acquisition, vind je in één opslag terug welke competenties vereist zijn voor medewerkers, coördinatoren, managers, projectleiders en raadgever-deskundigen en dit per niveau, onderverdeeld in verschillende hooftaken en subtaken.  

Rooster generieke competenties

Contact

Hebt u een vraag inzake rekrutering? Dan kan u het team Talent Acquisition contacteren via onderstaande link.

Contacteer ons