Strategie & Organisatie

De directie Strategie & Organisatie ontwikkelt een gemeenschappelijke gewestelijke strategie rond hr en het openbaar ambt door het aanbieden van ondersteuning en kwaliteitsinstrumenten om de minister van Ambtenarenzaken en de regionale managers te helpen bij de uitvoering van hun strategie.   

Onze projecten

Met dit project wordt er beoogd te anticiperen op de onvermijdbare digitale, sociale en ecologische trends van de toekomst, wat noodzakelijk is om het Brussels Openbaar Ambt aantrekkelijk te houden als werkgever. In dit kader werd een eerste seminarie met Be The Change en NIDO Innovations georganiseerd waarbij de algemene toestand van de arbeidsmarkt en voorspellingen voor de evolutie van de beroepen en het openbare ambt werden toegelicht.

talent.brussels wenst topmanagers binnen het BHG optimaal te ondersteunen na hun aanstelling als mandataris aan de hand van een personaliseerbaar regionaal onthaaltraject, ondersteuning van competentieontwikkeling, netwerk- en intervisiemomenten.  Op basis van een enquête en semigestructureerd interviews onder de huidige gewestelijke topmanagers, werden hun behoeften in kaart gebracht. Op deze manier kan het aanbod van ondersteuning zo goed mogelijk afgestemd worden op hun noden. Op 7 december 2023 vond een eerste ontmoeting van het Gewestelijk Netwerk van Topmanagers plaats en er staan andere op de planning voor 2024. 

Met dit project wordt er in samenwerking met de gewestelijke partners een gemeenschappelijke taxonomie voor transversale digitale competenties ontwikkeld. De cartografie is in het bestaande gewestelijke competentiewoordenboek opgenomen, ter bevordering van de digitalisering en modernisering van de gewestelijke organisaties. 

Deze vind je hier.

De enquête is een tool waarmee de tevredenheid en betrokkenheid van het personeel binnen de gewestelijke organisaties kan worden gemeten. Het is een transversale enquête over deze twee onderwerpen die elke twee jaar wordt georganiseerd. Ze is gericht aan alle medewerkers van de gewestelijke partnerinstellingen. De eerste enquête werd gelanceerd in maart 2023. Op basis daarvan werd een algemeen verslag en individuele verslagen opgemaakt voor elke instelling. 

Met dit project wil talent.brussels de voorwaarden bevorderen om het welzijn van de ambtenaren van het Brussels openbaar ambt te garanderen, om zo de efficiëntie van de overheidsdiensten te garanderen, met name door het opzetten van een meer participatief management, door aangename werkruimten in te richten, door de opleidingsmechanismen te versterken, door mobiliteit te faciliteren (intern, intraregionaal en interregionaal), door telewerk te bevorderen en door organisatie van de werktijden.   

Het project is er ook op gericht om van het ontwerp van de werkruimten een kans te maken voor een succesvolle transformatie naar een moderne en duurzame administratie, waardoor nieuwe werkmethoden en innovatieve projecten kunnen worden ingevoerd en beter aan de behoeften van het personeel kan worden voldaan.
   
Daarom heeft talent.brussels naar aanleiding van de enquête en in het kader van het gewestelijk NWOW-project voorgesteld om de benadering van 'levenskwaliteit op het werk' (LKW) te bevorderen binnen het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Samen met de gewestelijke LKW-werkgroep is er een beginselennota opgesteld die in augustus 2023 met alle gewestelijke partners is gedeeld. De nota bevat de verschillende concepten van de gewestelijke aanpak en biedt hulpmiddelen voor reflectie en implementatie binnen elke instelling.


Contact

Vragen over een van deze projecten of werkgroepen? Contacteer ons door middel van onderstaande link. 

Contacteer ons