Strategie & Organisatie

De directie Strategie & Organisatie ontwikkelt een gemeenschappelijke gewestelijke strategie rond hr en het openbaar ambt door het aanbieden van ondersteuning en kwaliteitsinstrumenten om de minister van Ambtenarenzaken en de regionale managers te helpen bij de uitvoering van hun strategie.   

Onze projecten

Met dit project wordt er beoogd te anticiperen op de onvermijdbare digitale, sociale en ecologische trends van de toekomst, wat noodzakelijk is om het Brussels Openbaar Ambt aantrekkelijk te houden als werkgever. In dit kader werd een eerste seminarie met Be The Change en NIDO Innovations georganiseerd waarbij de algemene toestand van de arbeidsmarkt en voorspellingen voor de evolutie van de beroepen en het openbare ambt werden toegelicht. In september zal een werkgroep opgericht worden om de evolutie van het openbare ambt nader tegen het licht te houden.

Talent.brussels wenst topmanagers binnen het BHG optimaal te ondersteunen na hun aanstelling als mandataris aan de hand van een personaliseerbaar regionaal onthaaltraject, ondersteuning van competentieontwikkeling, netwerk- en intervisiemomenten.  Op basis van een enquête en semigestructureerd interviews onder de huidige gewestelijke topmanagers, werden hun behoeften in kaart gebracht. Op deze manier kan het aanbod van ondersteuning zo goed mogelijk afgestemd worden op hun noden.

Met dit project wordt er in samenwerking met de gewestelijke partners een gemeenschappelijke taxonomie voor transversale digitale competenties ontwikkeld. Deze zal als bijlage bij het gewestelijke competentiewoordenboek worden gevoegd, om de digitale transformatie en modernisering van de gewestelijke organisaties te bevorderen.

Deze vind je hier.

Het doel is de ontwikkeling van een instrument om de tevredenheid en het engagement van het personeel van de gewestelijke organisaties te meten. Het resultaat zal een transversale enquête zijn over deze twee thema's, die zal gericht worden aan de werknemers van de gewestelijke partners en zo een benchmarking met de verschillende dienstverleners mogelijk zal maken. Dit zal de basis vormen voor een eerste vragenlijst die volgende jaar aan de medewerkers wordt voorgelegd.

Met dit project wil talent.brussels de voorwaarden bevorderen om het welzijn van de ambtenaren van het Brussels openbaar ambt te garanderen, om zo de efficiëntie van de overheidsdiensten te garanderen, met name door het opzetten van een meer participatief management, door aangename werkruimten in te richten, door de opleidingsmechanismen te versterken, door mobiliteit te faciliteren (intern, intraregionaal en interregionaal), door telewerk te bevorderen en door organisatie van de werktijden.   

Het project is er ook op gericht om van het ontwerp van de werkruimten een kans te maken voor een succesvolle transformatie naar een moderne en duurzame administratie, waardoor nieuwe werkmethoden en innovatieve projecten kunnen worden ingevoerd en beter aan de behoeften van het personeel kan worden voldaan.
   
Daarom heeft talent.brussels naar aanleiding van de enquête en in het kader van het gewestelijk NWOW-project voorgesteld om de benadering van 'levenskwaliteit op het werk' (LKW) te bevorderen binnen het Brussels gewestelijk openbaar ambt.


Contact

Vragen over een van deze projecten of werkgroepen? Contacteer ons door middel van onderstaande link. 

Contacteer ons