Bevordering

Ambtenaren binnen uw organisaties hebben de mogelijkheid om hun loopbaan te ontwikkelen door middel van bevordering. Dit proces stelt een ambtenaar in staat een functie op een hoger niveau dan zijn huidige te bereiken.

Ambtenaren binnen uw organisaties hebben de mogelijkheid om hun loopbaan te ontwikkelen door middel van bevordering. Dit proces stelt een ambtenaar in staat een functie op een hoger niveau dan zijn huidige te bereiken. Daartoe moet de ambtenaar aan bepaalde voorwaarden voldoen en de vereiste proeven doorstaan. Vervolgens kan men solliciteren naar functies overeenkomstig het nieuwe diplomaniveau in plaats van het niveau bij aanwerving. 

Hoe verloopt de bevorderingsprocedure?

Ambtenaren moeten slagen voor een vaardigheidsproef en voor een sollicitatiegesprek. In geval van bevordering tot niveau A zullen zij tevens opleidingen volgen en moeten slagen voor de examens hiervan. De procedure tot bevordering door overgang naar een hoger niveau bestaat dus uit twee proeven voor niveau B en C en drie proeven voor niveau A.   

Om van een bevordering door overgang naar een hoger niveau te kunnen genieten, dient de ambtenaar zich in een administratieve positie te bevinden waarbij hij zijn aanspraken op de bevordering kan laten gelden, een 'gunstige' beoordeling hebben verkregen en geen voorwerp uitmaken van een definitieve tuchtmaatregel.

De invoering van een bevorderingsprocedure wordt meegedeeld aan de partners van talent.brussels zodat de ambtenaren zich erop kunnen inschrijven. De inschrijving verloopt via MyTalent Learning of via de hr-diensten. De voorwaarden om deel te kunnen nemen worden gecontroleerd door de leiding van de personeelsafdeling van elke organisatie.

De proef bestaat uit geïnformatiseerde testen met het oog op de beoordeling van de gewenste vaardigheden voor elk niveau. Talent.brussels richt deze vaardigheidsproeven in een digitaal formaat in, online toegankelijk.   

Deze fase wordt besloten met ofwel een attest van welslagen (geldig voor onbeperkte duur) ofwel een vaststelling van falen. In dit geval beloopt de wachttijd tot 6 maanden vooraleer de ambtenaar de proef opnieuw kan afleggen.  

De ambtenaren die tot niveau A wensen toe te treden moeten bovendien vier cursussen volgen en slagen voor de examens.   

Deze opleidingen worden door elke kandidaat gekozen in overleg met de hr van de organisatie waar hij werkt, volgens de voorwaarden vermeld in de opleidingscatalogus van talent.brussels.

NB: het behoort de aanvrager zelf toe om aan te tonen dat zijn voorstel voldoet aan de opgelegde voorwaarden.  

 De geselecteerde cursussen moeten zich bevinden    

 • in het aanbod van universiteiten en hogescholen met inachtneming van alle onderstaande voorwaarden: 

  • een masteropleiding;

  • met een minimumvolume van 5 ECTS (studiepunten) per cursus (in klasverband, MOOC);

  • verband houdende met het loopbaanproject van de ambtenaar.

 • Of eventueel in het aanbod van de voortgezette opleidingen (in klasverband, E-learning) met inachtname van alle volgende voorwaarden. De opleiding: 

  • heeft een volume dat ten minste overeenkomt met 5 ECTS (= minimum van 120-150 uren onderwijsactiviteiten) per module; 

  • is voorzien van een eindbeoordeling (diploma, getuigschrift of erkenning van vaardigheden);   

  • houdt verband met het loopbaanproject van de ambtenaar; 

  • beschikt over een erkenning door de industrie (de aanvrager moet hiervan het bewijs leveren).

De laatste proef van de procedure tot bevordering door overgang naar een hoger niveau bestaat uit een mondelinge sollicitatietest.

Het hr-departement van de aanwervende instelling stelt de functiebeschrijving op en verzorgt de sollicitatietest. In de loop daarvan worden de vaardigheden van de aanvrager, zijn geschiktheid in functie van het gezochte profiel en zijn beweegreden beoordeeld.

Na afloop van deze proef worden de kandidaten gerangschikt op basis van hun resultaten en aangeworven volgens deze rangschikking. Er wordt echter geen aanwervingssreserve aangelegd die later kan worden geraadpleegd.

Meer informatie omtrent bevordering door overgang naar een hoger niveau is terug te vinden in het statuut onder titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 2, 'Bevordering door overgang naar een hoger niveau' en in de door het loopbaancentrum ter beschikking gestelde FAQ-brochure.

Hebt u vragen omtrent de bevordering of wenst u de FAQ-brochure te ontvangen? Neem contact op met het loopbaancentrum.

Statuut

Meer informatie omtrent bevordering door overgang naar een hoger niveau is terug te vinden in het statuut onder titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 2, 'Bevordering door overgang naar een hoger niveau'.


Contact

Heeft u vragen over de actie of wilt u de FAQ-brochure ontvangen? Neem contact op met het loopbaancentrum via de onderstaande link.

Contacteer ons