Nieuw besluit ter bescherming van klokkenluiders in het Brussels Gewest

Vanaf 1 januari 2024 treedt het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2023 in werking. Dit als antwoord op Europese richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van klokkenluiders*. 

Nieuws

29 februari 2024

Deze maatregel biedt klokkenluiders de mogelijkheid om schendingen van het Unierecht via een extern kanaal aan de Brusselse Ombudsvrouw te melden. 

Tegelijkertijd is elke instantie verplicht om een intern kanaal voor klokkenluiders op te zetten, in overeenstemming met de decreten van 16 mei 2019**. Zo moeten klokkenluiders zich bij voorrang kunnen richten tot een interne dienst wanneer ze een vermoedelijke integriteitsschending willen melden. 

Het besluit legt elke administratie ook op om per taalrol een vertrouwenspersoon 'integriteit' aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het ontvangen van interne meldingen en die het personeel informeert en adviseert over de toepassing van deze maatregel. 

Deze nieuwe bepalingen versterken de bescherming van klokkenluiders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moedigen transparantie en gerechtigheid aan. 

* Zie voor meer juridische details over het besluit van 7 december 2023 de volledige tekst van het besluit via deze link.  

** Op 27 april 2023 werd een gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie vastgesteld houdende wijziging van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 26 april en van 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman.   

WikiTalent, de nieuwe juridische tool ontwikkeld door talent.brussels

talent.brussels lanceert WikiTalent, een nieuwe juridische tool die specifiek ontworpen is om een snel en concreet antwoorden te geven op juridische vragen die vaak door onze partners worden gesteld. 

Nieuws

27 februari 2024

De tool neemt de vorm aan van een bibliotheek met vragen en antwoorden en is bedoeld voor de personeels- en juridische diensten van de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met hetzelfde statuut. Het doel? Snel een relevant antwoord bieden op terugkerende vragen. 

WikiTalent kadert binnen een van de belangrijkste opdrachten van talent.brussels, namelijk het bieden van ondersteuning, advies en begeleiding aan de Brusselse overheidsinstellingen, met name op het gebied van sociaal recht en publiek recht. 

"Het belangrijkste doel van WikiTalent is om tijd te besparen, zowel voor de juridische dienst van talent.brussels als voor onze partners. We zijn ook van plan om de bibliotheek regelmatig bij te werken in functie van de vragen die we ontvangen.", legt Nicolas Ingelrelst uit, jurist bij talent.brussels. 

WikiTalent zal binnenkort voor alle partners online beschikbaar zijn via de website talent.brussels. 

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

U voert de volgende activiteiten uit:

BISA databases beheren, integreren en ontwikkelen, alleen of in teamverband:

 • de databases van het BISA inventariseren en deze databases documenteren op basis van de beste praktijken op het gebied van databaseanalyse;
 • Identificeren, analyseren en integreren van gebruikersbehoeften in het beheer van de databases van het BISA;
 • Creëren, onderhouden en verbeteren van het datawarehouse;
 • Tools ontwikkelen voor het extraheren, transporteren, transformeren en laden van gegevens in samenwerking met de IT-afdelingen van Perspective;
 • De behoeften van het BISA vertalen in functionele/technische vereisten, rekening houdend met de behoeften op middellange en lange termijn;
 • Databases beschikbaar maken voor gebruikers binnen het BISA, eventuele prestatieproblemen met deze databases identificeren en rapporteren en oplossingen voorstellen in samenwerking met de IT-afdelingen van Perspective;

U neemt deel aan werkgroepen waarvoor uw expertise vereist is en u vertegenwoordigt het BISA in stuurgroepen die zich bezighouden met onderwerpen die onder uw bevoegdheid vallen.

U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van software en pro-software die voor het datawarehouse worden gebruikt en de gevolgen daarvan in verband met de binnen de afdeling aanwezige middelen in kaart brengen, met name door het bijwonen van opleidingen of conferenties die door statistische instituten worden georganiseerd;

U voert functionele tests en productiestarts uit voor de integratie van databases in het datawarehouse, u monitort deze en voert een kwaliteitscontrole uit met het oog op optimalisatie;

U stelt de nodige documentatie op voor de gebruikers van het BISA en u houdt hen op de hoogte van de te volgen procedures;

U creëert het netwerk van contacten dat nodig is om uw opdracht uit te voeren, inclusief contacten met de IT-afdeling van Perspective;

U geeft advies of begeleiding met betrekking tot het datawarehouse (aanvraag van gegevens, data strategie en behoefte van het datawarehouse);

U biedt expertise, advies en training aan gegevensgebruikers;

Op basis van uw expertise stelt u notities, rapporten en adviezen op en waar nodig doet u aanbevelingen.

Binnen het BISA krijgt u methodologische en organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van uw opdrachten.

In het bezit zijn van een Basisdiploma: hoger onderwijs van het lange type (Master/ Licentiaat).

Een aanvullend diploma in statistiek, data science, data modelling, tew, big data, informatica, toegepaste informatica een pluspunt zijn.

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Indien u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien deze procedure meerdere weken in beslag neemt.

Ervaring

We verwachten een relevante professionele ervaring van minimum 4 jaar, waarvan ten minste 3 jaar relevant ervaring in het opzetten van een datawarehouse architectuur voor het verwerken van gestructureerde en niet-gestructureerde gegevensbronnen.

Technische kennis en competenties

 • Uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden, in functie van de doelgroep;
 • Goede mondelinge communicatieve vaardigheden (presentatie voor een publiek);
 • Kennis van de belangrijkste concepten en inzichten van de
 • Uitstekende beheersing van kwantitatieve BI-databasebeheertechnieken en -tools.
 • Beheersing van informatiesysteemarchitectuur en datamodelleringsmethoden en -tools;
 • Beheersing van methoden, technieken en tools voor gegevensbeheer, met name van de regels, processen en rollen voor het verzamelen, verwerken, analyseren, gebruiken en verwijderen van gegevens;
 • Uitstekende beheersing van de IT-tools die vereist zijn voor de opdracht, zoals tekstverwerkingssoftware en statistische software (SAS, R, Python, enz.).
 • Beheersing van database management software en Extract Transform Load process (ETL) (PostsgreSQL, Debian, olap, etc.) en beheersing van SQL.

Functionele vaardigheden

 • U analyseert en integreert informatie op intelligente wijze:
 • U doorloopt verschillende alternatieven om tot een oplossing te komen.
 • U kiest de juiste informatie uit verschillende bronnen.
 • U legt gepaste verbanden uit informatie met verschillende inhoud en van verschillende bronnen.
 • U trekt juiste conclusies, ook uit gefragmenteerde informatie.
 • U bewijst dat u innovatief bent door nieuwe en originele ideeën aan te brengen.
 • U bekijkt kritisch de statistieken database, informatiesysteemarchitectuur en datamodelleringsmethoden. 
 • U verstrekt onderbouwd advies dat een concreet antwoord biedt op een gesteld probleem.
 • U ontwikkelt en verbetert de teamgeest door uw inzichten en ideeën te delen.
 • U stelt een planning op in functie van de beschikbare middelen en respecteert de termijnen.
 • U gaat respectvol om met anderen, hun ideeën en hun meningen, en volgt de procedures en instructies.
 • U handelt op een integere manier, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid en vermijdt elke vorm van partijdigheid
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
 • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Gsm-abonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,27/km
 • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
 • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC - De Lijn - MTB) voor woon-werkverplaatsingen
 • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Functie

 

De dienst Digitale transformatie maakt deel uit van het departement Partnerschap beroepen en digitalisering en is een adviescentrum dat Leefmilieu Brussel ondersteunt op digitaal vlak. Dit departement doet dat door expertise te ontwikkelen, initiatieven en processen te coördineren, projecten te ondersteunen en informatie te verspreiden. Om een verantwoorde digitale transformatie mogelijk te maken, werkt deze dienst rond de thema's digitale soberheid en inclusie, datagovernance, bedrijfsarchitectuur en de coördinatie van gewestelijke strategieën. De dienst telt momenteel zes personen. Het is jouw taak om de expertise en tools te ontwikkelen die nodig zijn om digitale strategieën te implementeren, te voldoen aan de wettelijke vereisten en de principes van verantwoorde digitale technologie te respecteren.

Taken

Als coördinator·trice digitale strategieën:

 • draag je bij tot de dienstverlening rond digitale transformatie door samen te werken met je collega's en de beroepenexperts van Leefmilieu Brussel en in het bijzonder met de bedrijfsarchitect van de dienst;
 • werk je mee aan de ontwikkeling van de processen en tools die nodig zijn om de gewestelijke digitale strategie intern toe te passen. Ook beheers je deze processen en pas je ze aan de uitdagingen en specifieke kenmerken van Leefmilieu Brussel aan;
 • vertegenwoordig je de belangen van Leefmilieu Brussel in de verschillende gewestelijke bestuursorganen die een impact kunnen hebben op de implementatie van de bedrijfsarchitectuur (zoals de Regional Architecture Board en het Bureau voor Digitale Aankopen). Daarvoor neem je deel aan de implementatie van de bedrijfsarchitectuurgovernance bij Leefmilieu Brussel;
 • treed je op als adviseur voor interne medewerkers, begeleid je hen bij de interne en gewestelijke processen voor digital governance, documenteer je de ontwikkelde tools en communiceer je erover;
 • ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten van Easy Brussels en hun impact op Leefmilieu Brussel;
 • neem je deel aan de audit van de digitale diensten van Leefmilieu Brussel en ondersteun je de projectleiders bij de naleving van de ordonnantie Digitaal Brussel en van de principes en normen inzake inclusie en soberheid;
 • integreer je de thema's inclusie, digitale soberheid en goed gegevensbeheer in je activiteiten.

Profiel

 

Diploma*

Masterdiploma bij voorkeur in verband met informatiebeheer of digitale transformatie; masterdiploma management; bedrijfsinformatica ...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring op het vlak van analyse (audit, procesverbetering ...) of coördinatie.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Kennis op het vlak van changemanagement en projectbeheer.
 • Kennis van digitale soberheid en inclusie.
 • Kennis van gewestelijke instellingen en de opdrachten van Paradigm.
 • Kennis van bedrijfsarchitectuur.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Microsoft 365, procesmodelleringstaal.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 

 • Een voltijdscontract van onbepaalde duur
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 12/03/2024 (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. ¿Omdat diversiteit in onze natuur zit...¿

 

Solliciteer nu

 

 

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Solliciteren

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Functie

 

Als beheerder·ster werkprogramma ondersteun je het afdelingshoofd, de onderafdelingshoofden en het departement bij de opstelling, opvolging en uitvoering van het operationeel werkprogramma (POP) door de link met de begroting van de afdeling Vergunningen en partnerschappen te verzorgen. Je ontwikkelt opvolgingstools zoals prestatie- of resultaatindicatoren en scoreborden, coördineert de organisatie en voorbereiding van de managementdocumenten van de afdeling en neemt deel aan de ontwikkeling van opvolgingstools voor het werkprogramma(WP)/budget.

Taken

De organisatie en de voorbereiding van de managementdocumenten van de afdeling verzekeren:

 • Je stelt de managementdocumenten van de afdeling op in nauwe samenwerking met de hiërarchie (beheerrapport, bestuursovereenkomst, beleidsbrief- en nota ...).
 • Je organiseert het verzamelen van gegevens van de departementen om deze te consolideren op het niveau van het werkprogramma van de afdeling.
 • Je verzamelt de vragen voor de programmatorische wijzigingen van het POP van de afdeling en laat ze door de hiërarchie valideren.
 • Je codeert de wijzigingen van de programmatorische structuur in het follow-upsysteem van het POP/de begroting.
 • Je verleent eerstelijnsadvies aan de medewerkers en managers van de afdeling over het gebruik van de follow-uptools van het POP/de begroting.
 • Je ziet toe op de naleving van de POP- en projectmanagementprocedures binnen de afdeling.
 • Je neemt deel aan het netwerk van de beheerders van de begroting en het POP en verspreidt deze informatie binnen de afdeling.

De uitvoering van het werkprogramma en programma's en projecten organiseren:

 • Je volgt de evolutie op van de uitvoering van het gevalideerde POP van de afdeling i.v.m. de planning op het niveau van de begrotingsartikels en de evolutie van het meerjarentraject.
 • Als PMO organiseer je het beheer van de grote projecten en transversale projecten van de afdeling in samenwerking met het PMO-team van de algemene diensten van LB.

De rol van correspondent van het management van de prestaties verzekeren:

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en overzichten in samenwerking met de strategisch adviseur.
 • Je coördineert de verzameling van gegevens in de afdeling, controleert of de gegevens volledig zijn en codeert ze in Apparo.
 • Je organiseert de leiding van de monitoring in de afdeling en de compilatiefase van de commentaren.

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur in de economische, handels- of financiële wetenschappen.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Relevante werkervaring:

   • met het opstellen van managementdocumenten
   • met projectbeheer
   • met budget- of financieel beheer is een pluspunt

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Basiskennis van de openbare structuren en administraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Goede kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Microsoft 365, gegevensverwerking, boekhoudkundige software.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 

 • Een voltijdscontract van onbepaalde duur
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 17/03/2024 (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. ¿Omdat diversiteit in onze natuur zit...¿

 

Solliciteer nu

 

 

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Solliciteren

Missie "Archivering" bij talent.brussels

talent.brussels voert momenteel een ambitieus archiveringsproject uit dat heel 2024 loopt.

Nieuws

21 februari 2024

Dit project wil een oplossing bieden voor het grote aantal papieren dossiers dat nog steeds in de oude kantoren van talent.brussels ligt opgeslagen.  

De dossiers moeten worden gesorteerd. De archivering komt hieraan tegemoet door de opgestelde documenten op doordachte en actieve wijze te bewaren. Via deze aanpak kunnen we aan de wettelijke verplichtingen voldoen, maar kunnen we het werk ook modelleren en structureren, zodat we een algemeen overzicht krijgen van de voorbije en huidige realisaties.  

Naast louter wettelijke conformiteit is archivering erop gericht de algemene werking van talent.brussels te verbeteren. Dit is een project van lange adem. Het zorgt ervoor dat documenten gemakkelijker worden teruggevonden, en draagt dus bij tot een efficiënter informatiebeheer en een vlotter verloop van de activiteiten binnen talent.brussels. 

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Je staat in voor de organisatie van de inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval met inachtneming van de procedures en veiligheidsvoorschriften.

Hoofdtaken

 • Je controleert de sortering van gevaarlijke producten.
 • Je ziet toe op de goede informatie-uitwisseling met de andere sectoren.
 • Je bestelt en volgt de voor de werking van de dienst vereiste bestellingen op.
 • Je legt het personeel uit hoe gevaarlijk afval gesorteerd moet worden.
 • Je beheert de ins en outs van de ADR-hangar waar chemische producten worden opgeslagen.
 • Je beheert de klachten.
 • Je ziet toe op de etikettering van het afval.
 • Je organiseert de operationele aspecten met de verwervers.
 • Je organiseert inzamelrondes.

Diploma

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs met optie chemie.
 • Je hebt een certificaat veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen of        je verbindt je ertoe om dit te behalen vanaf je indiensttreding.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Ervaring

 • Je hebt competenties in milieu en vervoer van gevaarlijke goederen volgens de ADR-reglementering.
 • Je hebt ervaring in teambeheer.

Kennis

 • Je hebt een kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.
 • Je hebt perfecte kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) en/of van het Frans.
 • Je hebt grondige kennis in chemie.
 • Kennis van de IT-tools: Office pakket.

Gedragsvaardigheden

 • Je analyseert de informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt de problemen zelfstandig en je bent oplossingsgericht.
 • Je laat je overtuigend gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartners.
 • Je kunt een team beheren en de opvolging verzekeren.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.
 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt je doelstellingen.

Een arbeidsonvereenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van de graad van Chemicus (rang: 1.75).

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name:

 

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,...)
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Net Brussel

Net Brussel is een paragewestelijke instelling type A die, vandaag, tot een de grootste werkgevers van laaggeschoolde arbeidskrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort. Zijn hoofdmissie is een gezondere en nettere stad garanderen via de ophalingen en verwerking van afval en de straatreiniging. Voor al deze activiteiten worden er dagelijks meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines ingezet.

Solliciteren

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Je werkt in één van onze Recypark.

Het doel van de dienst is om burgers en professionals te ontvangen op een site die speciaal is ingericht voor het beheer van verschillende categorieën afval en voorwerpen met het oog op hun verwerking (sortering, recyclage, hergebruik, enz.).

Hoofdtaken

 • Je neemt deel aan het openen en sluiten van de site.
 • Je ontvangt mensen, geeft informatie en zorgt ervoor dat het afval voldoet aan de regels voor aanvoer naar het Recypark.
 • Je zorgt ervoor dat afval door de klanten in de juiste containers wordt gedeponeerd.
 • Je beoordeelt vulgraad van de containers zijn en bestelt lege indien nodig.
 • Je onderhoudt en reinigt de kaai rondom de containers.
 • Je staat in voor de gegevensinvoer, facturatie en inning van betalend afval.
 • Je treedt op als communicator en geeft informatie door.

Diploma

 • Je hebt een diploma lager secundair onderwijs.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Ervaring

Je hebt ervaring met het beheren van klantrelaties.

Kennis

 • Je hebt een kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.
 • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) en/of van het Frans.
 • Je hebt kennis van de basis-IT-tools (Office pakket).
 • Je hebt een basiskennis van de veiligheidsregels.

Gedragsvaardigheden

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt zelfstandig en nauwgezet.
 • Je werkt georganiseerd en multi-tasking.
 • Je laat je overtuigend gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartners.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en gevarieerde omstandigheden aan.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.
 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt je doelstellingen.

Een vervangingsovereenkomst van 2 jaar op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van het niveau van Adjunct/Adjuncte (rang: 1.24).

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name:

  • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
  • Eindejaarspremie
  • Maaltijdcheques
  • Productiviteitspremie
  • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
  • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
  • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
  • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
  • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,...)
  • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Net Brussel

Net Brussel is een paragewestelijke instelling type A die, vandaag, tot een de grootste werkgevers van laaggeschoolde arbeidskrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort. Zijn hoofdmissie is een gezondere en nettere stad garanderen via de ophalingen en verwerking van afval en de straatreiniging. Voor al deze activiteiten worden er dagelijks meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines ingezet.

Solliciteren

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene Ruimten, in een van de departement Onderhoud groene ruimten op de beschermde Kauwbergsite.

De functie wordt binnen de afdeling Groene ruimten uitgeoefend.
De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft als opdracht de 400 ha van openbare parken en tuinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren.

Als tuinier·ster neem je deel aan de tuin- en bosbouwinrichting van de beschermde Kauwbergsite en de omliggende groene Natura 2000-gebieden en het onderhoud ervan. Het Natura 2000-netwerk is een netwerk van groene ruimten met een hoge biologische waarde dat een extensief en gericht beheer vereist.

Taken

Als tuinier · tuinierster van Kauwbergsite, voeren we verscheidene taken op het terrein onder de supervisie van een teamleider en een sectorhoofd. De kerntaken zijn:

Het onderhoud:

 • afval dat achtergelaten wordt door het publiek opruimen
 • recreatieve vuurtjes aanpakken en melden
 • hout weghalen dat door het publiek op de graslanden wordt achtergelaten
 • gaten opvullen die gemaakt worden door honden
 • boomhutjes afbreken
 • kleine natuurlijke inrichtingen installeren om de toegang voor het publiek te vereenvoudigen
 • kleine natuurlijke inrichtingen installeren om erosie te beperken
 • de wegen vrijmaken van stormhout of omgevallen bomen
 • gericht of na een storm fytosanitaire controles uitvoeren
 • zachte snoei uitvoeren langs de wegen
 • goten creëren en onderhouden

Ecologisch herstel:

 • maaien + weghalen met kruiwagen
 • braamstruiken en andere doornige of prikkende planten uittrekken
 • aanplanten (van bomen en grasachtige planten)
 • klein houtkapwerk + transporteren van hout, houtblokken, stronken
 • takkenbundels maken (takkenschuttingen, opslagtakkenbundels, takkenbundels om erosie tegen te gaan ...)
 • invasieve uitheemse soorten controleren/verwijderen
 • inheemse planten stekken
 • bomen, struiken en grasachtige planten beschermen, voornamelijk in de begraasde graslanden
 • natuurlijke habitats voor de fauna inrichten
 • de fauna en flora inventariseren

Voor deze functie moet je allerlei soorten van machines kunnen gebruiken (bosmaaier, kettingzaag, heggenschaar, grondboor, minitransporteur, eenassige werktuigdragers, Tirfor-staalkabeltakel, grasmaaiers ...) en een kaart (en de bijbehorende informatie) kunnen lezen, want de site is groot.

Diploma

Geen diploma vereist

Ervaring

Een relevante ervaring op het gebied van tuin-, bos- of landbouw of u heeft een vorming gevolgd in dit domein.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Technische competenties

 • Je hebt de onderhoudstechnieken voor groene ruimten onder de knie (grond bewerken, maaien ...).
 • Je kennis van tuinbouwmachines en -tools (bosmaaier, schop, spade, hark, zeis ...) is een meerwaarde.
 • Je kent de planten (nomenclatuur) en het gebruikte materiaal voor het onderhoud van de groene ruimten.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke conditie.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je bent geïnteresseerd in de natuur.
 • Je hebt goed inzicht in ergonomisch werk.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je deelt je inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.
 • Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit. Je kunt verslag uitbrengen over je werkdag en je behoeften kenbaar maken aan je leidinggevenden.
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris D101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Solliciteren

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Je lokaliseert en voert permanentie- en storingsoperaties uit op het netwerk om een juiste stroomvoorziening te bieden aan de netwerken van 36000, 11000, 900, 700, 400/230 en 110 Volt (24/7 permanentie). Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van ongeveer 210 onderstations met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 330 MVA.

Hoe zal je dag eruit zien?

Je voert permanentiediensten uit (24/7) op bevel van de Dispatching Energie, waarbij je storingsinterventies uitvoert op alle componenten van de onderstations en transformatie- en distributieposten (hoogspanning, gelijkstroom, transformatoren) van het elektriciteitsnetwerk van de MIVB:
 

 • Neem technische maatregelen, gebaseerd op elektrische schema's en meetapparatuur, om de situaties op te lossen of de installaties in een veilige werkmodus te plaatsen die het impact op het netwerk minimaliseert.
 • Voer storings- en/of isolatiemanoeuvres uit om de nominale of verminderde werking van de installaties te waarborgen, in overeenstemming met de gedefinieerde procedures of volgens de instructies van de Dispatching Energie.
 • Houd de Dispatching Energie op de hoogte van de situatie ter plaatse.

Je zorgt voor het eerstelijnsonderhoud van de onderstations, transformatie- en distributieposten (reinigingswerkzaamheden, vervanging van armaturen, panelen, indicatorlampen, ventilatie...).

Je waarborgt de veiligheid van derden tegen elektrische risico's op bouwplaatsen: analyseer tussenplannen, pas passende maatregelen toe afhankelijk van de situatie, voer in- en uitschakelingen uit en waarborg de veiligheid van de interventieteams tegen elektrische risico's bij de uitvoering van het noodplan, volgens vooraf vastgestelde procedures of aardingscontrole. Bij operaties op het netwerk beheers je en volg je de veiligheidsprocedures en voorschriften om de veiligheid en fysieke integriteit van personen (jezelf, collega's, derden), en de veiligheid en integriteit van de installaties (vernietiging en brand...) te waarborgen.

Je zorgt voor de nauwkeurige en regelmatige overdracht van informatie tussen de permanentieteams bij elke dienstwissel en met het hiërarchische en operationele management tijdens vergaderingen en via het werkblad.

Je voert gegevensinvoer uit met betrekking tot interventies en uitgevoerde werkzaamheden, evenals het gebruikte materiaal in het onderhoudsbeheersysteem

 • Je opleiding in elektriciteit en je ervaring in de sector stellen je in staat om goede technische kennis van elektriciteit te hebben en een goed begrip van de veiligheidsregels met betrekking tot elektrische installaties (hoogspanning): je kunt elektrische schema's en gebouwplannen lezen en interpreteren, je kunt detectiemateriaal gebruiken en de resultaten interpreteren: multimeter, ampèremeter, voltmeter, HT/BT-stangen. Je hebt kennis van vaste tractie- en elektrische transformatie-installaties in onderstations en op netwerken en een basiskennis van de werking van programmeerbare automaten.
 • Je kunt een interventierapport opstellen.
 • Je bent nauwkeurig, snel en kunt goed omgaan met stress om snel een goede kennis van het netwerk te verwerven en interventies en storingen te kunnen uitvoeren.
 • Je teamgeest stelt je in staat om je functie met je teamgenoot uit te voeren: zorg voor functionele begeleiding van je medewerker tijdens storingsinterventies en van 1 tot 5 personen tijdens veiligheidsmanoeuvres voor derden. Je intervenieert altijd met z'n tweeën op het netwerk.
 • Het naleven van veiligheidsinstructies en het gebruik van beschikbare beschermingsmiddelen om risico's te vermijden, hebben voor jou prioriteit.
 • Flexibel, je staat open voor verschillende werktijden en bent bereid om in ploegendienst te werken: 7.00-15.00 / 15.00-23.00 / 23.00 - 7.00 + 2WE.
 • Je bent in staat en bereid om op hoogte te werken (boven op een ladder, platform...), buiten in tunnels of stations.
 • Je hebt een rijbewijs B.

MIVB

Samen vervoeren we het Brussel van morgen.

Solliciteren